Definice případu (case definition). Evropská surveillance lidského onemocnění vyvolaného novým koronavirem (2019-nCoV).

30. leden 2020 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ

 

22. ledna Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila prozatímní pokyny pro globální surveillance onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV). Pokyny obsahují definici případu pro suspektní (podezřelé), pravděpodobné a potvrzené případy a formulář pro předběžné hlášení případů. Definice suspektního případu je založena na aktuálních informacích dostupných z ohniska nákazy a může být předmětem revize v závislosti na dostupnosti nových údajů.

 

Pro dohled na evropské úrovni žádají ECDC a Regionální úřad WHO pro Evropu jednotlivé státy, aby hlásily pravděpodobné a potvrzené případy infekcí 2019-nCoV pomocí globální definice případu do 24 hodin po identifikaci.

 

Země EU / EHP musí oznámit pravděpodobné a potvrzené případy 2019-nCoV prostřednictvím systému včasného varování a reakce (EWRS).

 

ECDC a regionální úřad WHO pro Evropu koordinují rychlé vykazování údajů, jak je požadováno ve formuláři pro hlášení případů WHO, ve spolupráci s odpovědnými odborníky jednotlivých členských států.

Formuláře hlášení případů budou zasílány do Evropského systému surveillance - The European Surveillance System (TESSy).

 

Definice případu onemocnění

 

A. Možný (suspektní případ - nehlásí se na evropské úrovni) je definován jako:

 

1.    Pacient se závažným respiračním onemocněním (horečka, kašel, nutnost hospitalizace) A  u kterého byl zároveň vyloučen jiný původce onemocnění, který by vysvětloval klinické příznaky A který splňuje minimálně jedno z následujících kritérií:

  • cestování nebo pobyt ve městě Wu-chan, v provincii Chu-pej v Číně v posledních 14 dnech před začátkem prvních příznaků onemocnění nebo
  • nemocným je zdravotník, který pracoval v prostředí, kde mohlo dojít k nákaze.
  •  

2.     Pacient s jakýmkoliv respiračním onemocněním A splňuje minimálně jedno z následujících kritérií:

  • měl blízký kontakt s potvrzeným nebo pravděpodobným případem onemocnění 2019-nCoV v posledních 14 dnech před začátkem prvních příznaků onemocnění nebo
  • navštívil nebo pracoval na trhu s živými zvířaty ve Wu-chanu v posledních 14 dnech před začátkem onemocnění nebo
  • návštívil nebo pracoval ve zdravotnickém zařízení, kde byl hlášen případ onemocnění 2019-nCoV v posledních 14 dnech před začátkem prvních příznaků onemocnění

 

Definice blízkého kontaktu

 

Za blízký kontakt je považována osoba, která:

 

• byla exponována nákaze související se zdravotní péčí, včetně poskytování přímé péče o pacienty nemocné nCoV (novým koronavirem), při práci se zdravotníky, kteří byli infikováni novým koronavirem, při návštěvě pacientů nebo pobytu ve stejné místnosti jako pacient s nCoV

• pracovala v těsné blízkosti nebo sdílela stejného prostředí s nemocným nCoV

• cestovala společně s pacientem nCoV jakýmkoliv dopravním prostředkem

• bydlí ve společné domácnosti s nemocným nCoV

 

 

B. Pravděpodobný případ je definovan jako:

 

Možný případ, u kterého je vyšetření na 2019-nCoV neprůkazné, nebo u kterého bylo vyšetření na pan-coronavirus pozitivní.

 

C. Potvrzený případ je definován jako:

 

Osoba s laboratorním potvrzením infekce 2019-nCoV, bez ohledu na klinický průběh onemocnění a výskyt příznaků.

 

Kritéria pro zahájení laboratorního vyšetření na 2019-nCoV

 

Okamžité potvrzení případu je nezbytné k zajištění rychlého a účinného sledování kontaktů, provádění opatření pro prevenci a kontrolu infekcí podle národních doporučení a shromažďování příslušných epidemiologických a klinických informací.

 

Každá osoba, která splňuje kritéria pro možný případ, by měla být testována na 2019-nCoV. Laboratorní metoda je uvedena níže. Laboratorní vyšetření by mělo být provedeno okamžitě.

 

Druhy odebíraných vzorků

 

Podle prozatímních pokynů WHO pro laboratorní vyšetření suspektních případů infekce nCoV u lidí by měl být proveden odběr následujícího materiálu:

 

• respirační materiál: u ambulantních pacientů výtěry z horních cest dýchacích (nasofaryngeální a orofaryngeální) a sputum, je-li produkováno a / nebo u pacientů se závažnějším respiračním onemocněním endotracheální aspirát nebo bronchoalveolární výplach (BAL) z dolních cest dýchacích;

• sérum pro sérologické vyšetření (až bude dostupné), akutní a rekonvalescentní vzorek (jako doplněk k materiálům z dýchacích cest)

• další materiál, který je vhodné použít v rámci diferenciální diagnostiky, např. krev na kultivaci, moč na detekci legionel a pneumokokového antigenu

 

V materiálu odebraném z dolních a horních cest dýchacích je virus pravděpodobně přítomen delší dobu, proto je považován tento materiál za nejvhodnější pro diagnostiku. Podle prozatímních pokynů WHO by odběry materiálu z horních a zejména dolních dýchacích cest měly být prováděny podle pravidel pro prevenci a kontrolu infekcí. Podle prozatímních pokynů WHO se důrazně doporučuje opakovaný odběr materiálu a laboratorní vyšetření u závažných nebo rychle progredujících onemocnění dolních cest dýchacích.

 

Podle prozatímního pokynu WHO pro léčbu SARI (závažné akutní respirační infekce) by měla být v případě podezření na infekci nCoV u hospitalizovaných pacientů frekvence vyšetření nejméně každé 2 až 4 dny, dokud nejsou výsledky dvou po sobě jdoucích vyšetření (v odstupu nejméně 24 hodin) negativní.

 

V současné době máme jen omezené informace o nejvhodnějším okamžiku pro odběr laboratorních vzorků. Analogicky k jiným virovým infekcím dýchacích cest je pravděpodobné, že v materiálu z dýchacích cest odebraných brzy po začátku příznaků bude vyšší koncentrace viru.

 

Metodika pro laboratorní vyšetření

 

Specifické testy, které v současné době doporučuje WHO pro diagnostiku a potvrzení infekce 2019-nCoV, jsou popsány na webových stránkách WHO, kde lze také nalézt laboratorní diagnostický protokol pro vyšetření RT-PCR vyvinutý ve virologickém institutu Charité v Berlíně v Německu. Konfirmace pozitivních výsledků by měla být provedena ve specializovaných laboratořích pro koronaviry, např. jak je uvedeno níže. Pokud je to možné, měly by být informace o sekvencích z pozitivních vzorků sdíleny, aby bylo možné tyto sekvence porovnat. Sekvenování virových izolátů by měly provádět národní referenční laboratoře nebo specializované laboratoře se zkušenostmi s prací s koronaviry.

 

Laboratorní podpora (pro primární a / nebo pro konfirmační vyšetření) specializovanými laboratořemi pro koronaviry v EU

 

Každý pozitivní test může být zaslán k potvrzení do jedné ze dvou expertních evropských laboratoří pro koronaviry:

 

•    Charité – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin, Germany
•    Erasmus Medical Center, Department of Viroscience, Rotterdam, the Netherlands.

 

Zdroj: ECDC

 

http://www.szu.cz/tema/prevence/definice-pripadu-case-definition-evropska-surveillance