Dezinfekce, dezinsekce, deratizace (DDD)

Výklad pojmů
 
Dezinfekce je proces, jehož cílem je přerušit cestu přenosu nákazy od zdroje ke vnímavému jedinci
(zneškodňování mikroorganismů – bakterií, virů, mikroskopických vláknitých hub – „plísní“). Zneškodňování mikroorganismů se v praxi provádí fyzikálními, chemickými nebo kombinovanými
metodami.
·       Fyzikální způsob dezinfekce je například var ve vodě za atmosférického tlaku po dobu 30 minut, var ve vodě v přetlakové nádobě po dobu 20 minut, žíhání v ohni, působení vlhké páry v parních dezinfekčních komorách, apod.
·       Chemický způsob dezinfekce spočívá v použití chemikálií s dezinfekční účinností, tzn. použití dezinfekčního přípravku neboli biocidu k likvidaci mikroorganismů na plochách a předmětech (nejčastější způsob provádění dezinfekce).
·       Kombinovaný způsob dezinfekce se provádí rovněž za použití dezinfekčního přípravku v kombinaci s vodou vysoké teploty.
 
Dezinsekce je soubor opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných členovců (hmyzu, roztočů, atd.). Nejrozšířenější členovci v našich středoevropských podmínkách v bytových domech, ubytovnách, různých provozovnách a výrobnách bývají štěnice domácí – Cimex lectularius (vazba na lidská obydlí), švábovitý hmyz (především rus domácí – Blatella germanica) a mravenec farao – Monomorium pharaonis. Obtížně řešitelným problémem jsou v poslední době především štěnice. Do obydlí bývají zavlečeny např. koupí již použitého nebo i starožitného nábytku, obrazů, lze si je v zavazadle dovézt ze zahraniční i tuzemské dovolené (hotely všech kategorií, ubytovny), štěnice mohou přelézt ze zamořeného sousedního bytu a podobně.
Dezinsekci lze provádět způsobem mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým.
·       Mechanické prostředky mají význam zejména pro jednotlivce, a to jen v případě výskytu menšího množství hmyzu. Jedná se různé druhy lepových pastí a mechanických lapačů. Mechanické prostředky se uplatňují i v prevenci výskytu členovců. Důsledné odstraňování odpadu, udržování čistoty v okolí obytných domů, provozoven, asanace terénu, osazení oken ochrannými sítěmi, používání moskytiér, apod. jsou účinnými opatřeními v ochraně před hmyzem. Mechanickým preventivním opatřením proti klíšťatům nebo poštípání hmyzem při pobytu v přírodě je např. vhodně volený oděv (dlouhé rukávy, nohavice, vhodná je světlá barva).
·       Z fyzikálních prostředků se nejčastěji využívají vysoká nebo naopak nízká teplota vzduchu (horká pára, vymrznutí) nebo horká voda.
·       Chemický způsob dezinsekce spočívá v použití chemických látek. Chemické prostředky lze rozdělit na atraktanty, které ze vzdálenosti lákají hmyz a ten je následně likvidován jinými prostředky, a repelenty, které hmyz odpuzují. Dezinsekční přípravky – insekticidy lze dělit dle mechanismu působení na přípravky kontaktní (dotykové), přípravky působící přes dýchací ústrojí a přípravky perorální (požerové).
·       Biologické prostředky jsou využívány prozatím omezeně, ale jelikož jsou označovány jako environmentally friendly, pracuje se neustále na jejich vývoji. V boji proti komárům se využívá např. Bacillus thurigiensis.
·       Kombinací biologických a mechanických prostředků jsou mechanické pasti s feromony (chemická látka lákající hmyz do pasti).
 
Deratizace je soubor opatření, jejichž cílem je potlačení obecně škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců (především potkan obecný – Rattus norvegicus) a dalších živočichů (holubů). Hlodavci v našich klimatických podmínkách mohou být pro člověka zdrojem některých infekcí, např. leptospirózy, salmonelózy, tularémie.
Deratizaci lze provádět mechanickým, chemickým nebo biologickým způsobem.
·       Mechanický způsob spočívá v realizaci různých preventivních opatření s cílem ztížit hlodavcům možnost obživy, hnízdění a rozmnožování. V praxi to znamená zejména pečlivé odstraňování odpadků, udržování pořádku a čistoty, ale i třeba stavební úpravy (zabudování kovových sítí, mříží, oplechování dveří, apod.). Represivními mechanickými prostředky jsou různé pasti s návnadami.
·       Chemický způsob spočívá v kladení nástrahových prostředků, rodenticidů (požerových) jedů.
·       Biologický způsob boje s obtížnými živočichy (hlodavci, holubi) lze realizovat chovem jejich přirozených predátorů – koček, ve městech vysazením dravých ptáků, apod.
  
Legislativa
 
Podmínky pro provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), a to v § 55 - § 61. Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace je zde definována jako činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.
  
Oprávnění KHS
 
Místně příslušnýorgán ochrany veřejného zdraví (KHS) je oprávněn podle § 61 zákona z vlastního nebo jiného podnětu rozhodnutím nařídit provedení speciální ochranné DDD, pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění nebo šíření škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Vydání rozhodnutí předchází místní šetření, které je umožněno orgánu ochrany veřejného zdraví podle ustanovení § 88 zákona. Toto ustanovení opravňuje zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví v mimořádných případech, kdy hrozí šíření nákazy či zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění atd., vstupovat do obydlí fyzických osob za účelem zjištění ohniska nákazy, k nařízení, ale i kontrole nařízených opatření. Zaměstnanci KHS jsou dále oprávněni odebírat materiál a potřebné vzorky, pořizovat fotodokumentaci, nahlížet do dokumentů a pořizovat si z nich výpisy či požadovat po osobách ústní vysvětlení. Fyzické osoby jsou povinny jim vstup do obydlí umožnit.
 
Povinnosti osob
 
Ochranná DDD činnost se člení na běžnou ochrannou DDD a na speciální ochrannou DDD činnost.
 
Běžná ochranná DDD činnost je prováděna jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Tuto činnost je povinna dle potřeby provádět každá osoba.
 
Speciální ochranná DDD je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Tuto činnost je ve své provozovně povinna zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jedná-li se o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory, které neslouží k podnikání, má tuto povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků. U nemovitosti, která je v majetku České republiky, má tuto povinnost organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní. Speciální ochrannou DDD činnost, při níž se používají toxické nebo vysoce toxické látky, může provádět pouze osoba starší 18 let, která absolvovala odborný kurz nebo jinak získala odborné znalosti a složila před komisí úspěšně zkoušku z odborné způsobilosti a je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k této činnosti.
 
Seznam povolených biocidních přípravků podle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Osoby oprávněné k provádění DDD činnosti mají k dispozici odborné materiály – tzv. standardní metodiky. V současné době jsou zpracovány tyto metodiky:
 
Metodika ochranné deratizace(autor doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc., duben 2009)
 
Certifikovaná metodika pro minimalizaci zdravotních rizik, působených především městskými
holuby a ostatními létajícími obratlovci(autoři doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc., Ing. Václav
 
Metodika – švábovití(autor RNDr. František Rettich, červen 2011)
 
Další užitečné odkazy lze nalézt na webových stránkách profesní organizace DDD pracovníků Sdružení DDDhttp://sdruzeni.dddinfo.cz/
 
Zdroje:
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Göepfertová, D., Pazdiora, P., Dáňová, J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Nakladatelství Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0452-3
Výše uvedené metodiky
 
Zpracovala: Mgr. Martina Králová, MUDr. Eva Kavalírová, vedoucí protiepidemických oddělení KHS Stč. kraje, ÚP Nymburk a ÚP Mladá Boleslav
Datum zpracování: 08.06.2015