HIV - AIDS

Jedná se o Syndrom získaného imunodeficitu, česky - soubor příznaků, které vedou ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. Původcem onemocnění je HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus lidského imunodeficitu.

Ztráta obranyschopnosti způsobená virem HIV vede k selhání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu, třeba několik let, vůbec žádné zdravotní potíže. Tomuto období se říká bezpříznakové nosičství viru HIV. I v bezpříznakovém období může nakažený člověk přenést infekci na další osoby. Přitom sám vypadá a cítí se zcela zdráv a ani jeho partner na něm nic nepozná. Pouze při laboratorním vyšetření je zjištěna přítomnost viru HIV v organismu.
Krátce po expozici – za 3-8 týdnů – přibližně u 50 % infikovaných dochází k příznakům primoinfekce – akutní HIV infekce. Ta obvykle probíhá pod obrazem chřipkovitého onemocnění, často s prchavým exantémem, jindy připomínající syndrom infekční mononukleózy a jen vzácněji se objeví neurologická symptomatologie – serózní meningitida či polyradikuloneuritida. Tato primární HIV infekce pravidelně spontánně odchází.
Po této fázi pacient vstupuje do různě dlouhého období latence, kdy nemívá jakékoliv obtíže. Někdy může dojít k reverzibilnímu zduření lymfatických uzlin, které může přejít v perzistující generalizovanou lymfadenopatii – PGL. Tento syndrom nemá nepříznivý prognostický význam. V době asymptomatického nosičství HIV infekce však dochází k postupným změnám imunitního systému, jehož nejnápadnějším výrazem je pokles CD4 lymfocytů. K prvním příznakům, které signalizují sníženou výkonnost imunitního systému, dochází pravidelně při poklesu počtu CD4 lymfocytů pod hodnoty 500/mm3, kdy pacient přechází z klinické kategorie A – asymptomatické HIV infekce do kategorie B – symptomatické fáze HIV infekce.
Symptomatická fáze HIV infekce je charakterizována výskytem recidivující orofaryngeální kandidózy či kandidové vulvovaginitidy, výsevem herpes zoster, recidivujícími adnexitidami, postupným zmenšováním předtím zduřelých uzlin a často i celkovými příznaky, jako jsou únava, horečky, průjmy a hubnutí.
V průběhu symptomatického stadia HIV je nutno počítat s nástupem tzv. velkých oportunních infekcí (OI), jejichž výskyt indikuje zařazení pacienta do klinické kategorie C- tedy stadia AIDS-onemocněni – charakterizované výskytem některé z tzv. velkých oportunních infekcí, některými nádory nebo dalšími projevy, jako je HIV encefalopatie a wasting syndrom (kachexie). Výskyt velkých OI je důsledkem těžké poruchy imunitního systému a je obvykle spojen s hlubokým poklesem CD4 lymfocytů.
V poslední době jsme svědky postupné změny výskytu a charakteru OI. Díky dobře propracovaným schématům chemoprofylaxe některých, hlavně parazitárních OI, se vyskytují tyto stále méně, a na jejich místě se uplatňují jiné infekce – především virové. K takovým dobře zvládnutelným OI patří především pneumocystová pneumonie (PCP), způsobená houbou Pneumocystis carinii. V počátcích pandemie infekce HIV představovala nejčastější OI a byla také nejčastější příčinou jejich smrti. Podobně dobře dnes zvládáme terapii a profylaxi např. mozkové toxoplazmózy, některých mykotických onemocnění, recidivujících infekcí herpes simplex a do značné míry také některých forem CMV infekce. Velkým problémem se stávají infekce vyvolané Mycobacterium tuberculosis a výskyt multirezistentnich kmenů
Jak brzy nebo pozdě dojde k rozvoji onemocnění AIDS, ovlivňuje celá řada faktorů, jako je původní úroveň obranyschopnosti, životní styl - vyrovnávání se se stresovými situacemi a výživové návyky. Zásadní úlohu v rozvoji infekce HIV však hraje včasná a účinná léčba. Přestože byly dosaženy pokroky v oblasti terapie, neexistuje dosud taková léčba, která by vedla k úplnému vyléčení, rovněž dosud není k dispozici účinná vakcína.
 
K rozvoji onemocnění AIDS ze stadia pouhé HIV pozitivity může přispět tzv. reinfekce, tedy příjem další dávky viru HIV do organismu. Proto i HIV pozitivní člověk při sexuálním styku s HIV pozitivním partnerem musí dodržovat zásady bezpečnějšího sexu a používat ochranné prostředky, aby chránil nejen druhé, ale i sám sebe.
Virus HIV se přenáší 3 způsoby: nechráněným pohlavním stykem, krevní cestou, z matky na plod v těhotenství a z matky na dítě při porodu či mateřským mlékem.
 
Test na HIV se provádí ve většině zdravotních ústavů (kde si klient vyšetření zpravidla hradí), v sedmi AIDS centrech bývalých krajských měst a u každého praktického lékaře, kde vyšetření hradí zdravotní pojišťovny. Ve výjimečných případech může lékař zdravotního ústavu provést test i bezplatně.
 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se každoročně podílí na posuzování a kontrole projektů v rámci dotačního programu MZ ČR „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“. Účelem tohoto dotačního programu je podpora prevence HIV/AIDS, která je stále nejúčinnější a zároveň také nejméně nákladnou cestou k dosažení stanovených cílů. Projekty musí splňovat tyto cíle:
1)     Snížení rizika vzniku a šíření HIV infekce edukací a intervencí v cílové populaci.
2)     Prevenci sexuálního přenosu HIV v populaci se zaměřením na mládež a osoby s rizikovým sexuálním chováním.
3)     Zajištění dostupného bezplatného anonymního testování (HIV screening).
 
 
 
 
 
Tabulka a graf převzaty z Tiskové zprávy NRL pro HIV/AIDS 12-2014 – grafy, dostupné na webových stránkách SZÚ: http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2014
 
 
Veškeré kumulativní údaje ohledně výskytu onemocnění HIV-AIDS jsou k dispozici na webových stránkách Státního zdravotního ústavu Praha http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2015
 
 
Zpracovala: Michaela Koděrová, referent oddělení protiepidemického pro okres Kolín
Zpracováno dne: 9.11.2015