Hygienické nedostatky zjištěné kontrolou v jídelně Top Gastro Příbram s.r.o. situované v areálu závodu Kovohutě Příbram a.s. byly odstraněny

Dne 7. 12. 2015 provedli středočeští hygienici kontrolu v závodní jídelně umístěné v areálu akciové společnosti Kovohutě Příbram, jejímž provozovatelem je společnost Top Gastro Příbram, IČO 25683748. Zařízení zajišťuje přípravu pokrmů pro zaměstnance závodu Kovohutě Příbram, část obědů je distribuována i dalším odběratelům.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky zejména v nedostatečném provádění pravidelného a řádného úklidu všech prostor zařízení. Pracovní plochy, hůře přístupná místa pod a za pracovními stoly, pod výdejním zařízením, technologické vybavení, omyvatelné povrchy stěn a podlah byly silně znečištěny nánosy mastnoty, organickými zbytky potravin a vrstvou prachu.
V provozovně vyrobené polotovary nebyly označeny v souladu s platnými právními předpisy. V úseku skladu brambor a zeleniny byly zcela nevhodně uloženy transportní nádoby (termosy), v chladicím boxu na zeleninu byla nevhodně skladována neočištěná zelenina společně s očištěnou a nakrájenou zeleninou určenou k přímé spotřebě (v otevřených gastronádobách).
 
Kontrolované osobě bylo okamžitě nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení. Provozovatel jídelny projevil součinnost a ihned po kontrole zahájil nutný úklid. S kontrolovanou osobou byla projednána potřebná nápravná opatření a za zjištěné nedostatky jí byla uložena finanční sankce.
Opakovanou kontrolou provedenou dne 15. 12. 2015 bylo ověřeno, že uložené opatření bylo v plném rozsahu splněno. Toto bylo zdokumentováno na místě pořízenou fotodokumentací.
 
Zpracoval: Odbor hygieny výživy a PBU