Hygienické závady v Restauraci Srp Březnice

Na základě podnětů spotřebitelů, které upozorňovaly na nevyhovující kvalitu pokrmů a zdravotní potíže po konzumaci pokrmů připravovaných v Restauraci Srp v Březnici, provedli dne 21. 05. 2018 pracovníci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu ve výše uvedené provozovně, jejímž provozovatelem je společnost Střelka s.r.o., IČ 27889815.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v prostorách restaurace a celého jejího zázemí není prováděn řádný a pravidelný úklid, a že zde dochází k porušování těch nejzákladnějších zásad provozní hygieny! V prostoru kuchyně a skladu suchých potravin byla podlaha znečištěna, zejména v hůře přístupných místech pod technologickým vybavením a pracovními stoly, zbytky potravin (nudle, slupky od cibule, mouka apod.), mastnotou a prachem. Veškeré technologické zařízení v kuchyni (váha, pizza pec, zařízení na úchovu pokrmů, konvektomat, vařič, gril aj.), pracovní a úložné plochy, elektrické zásuvky a kabely byly silně znečištěny mastnotou žluté až hnědé barvy; vnitřní část chladicích a mrazicích zařízení znečištěna zbytky pokrmů a potravin, na těsnících gumách lednic místy pozorován výskyt plísně černé barvy. Odpadkový koš umístěný v kuchyni byl silně znečištěn. V mrazicím i chladicím zařízení byly uloženy rozpracované pokrmy a polotovary vlastní výroby, které nebyly označeny v souladu s platnými právními předpisy, a tak nebylo možné zjistit, kdy byly vyrobeny. Společně s potravinami určenými pro provozovnu stravovacích služeb zde byly skladovány zcela nevhodně i potraviny určené pro osobní spotřebu zaměstnanců zařízení.

 

V mrazicích a chladicích zařízeních byly uloženy potraviny s prošlým datem použitelnosti (ryby, prejt, klobásy, sýry, tvaroh aj.). Některé potraviny již vykazovaly senzorické změny (oschlé, okoralé, porostlé plísní).

 

Hotové teplé pokrmy v průběhu jejich výdeje nebyly uchovávány při odpovídajících teplotách tj. min. +60°C.

 

Spotřebiteli nebyla viditelně zpřístupněna snadno čitelná informace o obsahu alergenů v připravovaných pokrmech.

 

Obsluha restaurace neměla v době kontroly vyčleněno vhodné příslušenství pro převlékání (šatnu) a personální záchod.

 

Kontrolované osobě bylo zaměstnanci KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení a likvidaci potravin jiných než bezpečných.

 

Při opakované kontrole provedené dne 09. 07. 2018 mohli hygienici jen konstatovat, že většina zjištěných závad přetrvává. Znovu byly v zařízení zjištěny potraviny s prošlým datem spotřeby, a proto byla opakovaně nařízena i jejich likvidace.

 

Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě uložen finanční postih ve správním řízení.

 

Výsledky provedených kontrol budou předány příslušnému dozorovému orgánu, tj. Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která v tomto zařízení provádí běžný hygienický dozor.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 10. 9. 2018