Informace k provozovnám společného stravování v působnosti KHS Středočeského kraje zasažených povodní k 28. červnu 2013

Ke dni 28. června 2013 bylo na území Středočeského kraje pracovníky oddělení hygieny výživy zkontrolováno celkem 173 provozoven společného stravování, které mohly být postiženy červnovými povodněmi. Z tohoto počtu bylo záplavovou vodou v různém stupni a rozsahu (ve většině případů došlo k zatopení pouze sklepních prostor) zasaženo 97 provozoven. S ohledem na typ provozovny se jednalo o:
-       47 zařízení s výrobou pokrmů typu restaurace, hostince apod.,
-       29 zařízení bez výroby pokrmů typu pivnice bary, herny apod.,
-       12 pevných nebo mobilních stánků s občerstvením,
-       6 zdravotnických zařízení a sociální služby typu nemocnice, domovy důchodců, ÚSP, apod.,
-       3 prodejny potravin s rychlým občerstvením.
 
V provozovnách ve kterých došlo k ohrožení zdroje pitné vody (převážně se jednalo o individuální zdroj pitné vody pro veřejnou potřebu, tj. studnu), jsou po odčerpání a asanaci studny a vyhovujících laboratorních rozborech většinou znovu v provozu. V místech, kde přetrvává zhoršená kvalita pitné vody, je zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou pomocí přistavených cisteren. V některých případech je možnost napojení na nezasaženou část vodovodu, nebo je zásobování řešeno jinou formou, např. donáška balených vod. Provozovatelé v zaplavených oblastech, u nichž mohlo dojít k ohrožení individuálního zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu, zvýšili dezinfekci a nechávají si provést kontrolní odběry vody. V souvislosti s tím provozovatelé také přizpůsobují provoz tak, aby byly splněny hygienické požadavky, např. omezují nabízený sortiment, využívají jednorázové obaly, apod.
V postižených oblastech bylo pracovníky KHS provedeno místní šetření zaměřené dále na konzultaci v oblasti sanitace a desinfekce provozoven včetně technologického vybavení a zařízení, sanace zatopených studní, manipulace se zaplavenými potravinami apod. Provozovny, u nichž došlo k většímu zasažení záplavovou vodou, jsou uzavřeny. Na místě probíhají úklidové práce, popřípadě odčerpávání studen a jejich čištění.
Jelikož se v některých oblastech jedná o opakovanou situaci, provozovatelé jsou v řadě případů s problematikou „jak postupovat po povodních“ seznámeni a jejich jednání bylo v době šetření vstřícné. Provozovatelé se mohou kdykoli na hygienickou službu obrátit se žádostí o radu či pomoc.
Podle současně dostupných informací, může být povodněmi zasaženo přibližně dalších 13 provozoven včetně možného rizika ohrožení z hlediska způsobu zásobení pitnou vodou.
Na území Středočeského kraje bylo evakuováno 9 objektů, jednalo se provozovny typu nemocnice, ústavy sociální péče, domovy důchodců, pečovatelské služby apod. V sedmi případech bylo pracovníky KHS zjištěno, že klienti jsou již nastěhováni zpět. 4 zařízení byla evakuována pouze preventivně, k zatopení dle dostupných informací nedošlo.
Kromě zjišťování stavu a mapování situace v současnosti pracovníci odboru hygieny výživy pomáhají metodickou a konzultační činností provozovatelům potravinářských podniků, obecním úřadům apod. při provádění sanitačních opatření či řešení konkrétních situací souvisejících s důsledky povodní. Průběžně jsou také ve velké míře zodpovídány dotazy veřejnosti směřované na možnost konzumace výpěstků ovoce a zeleniny ze zatopených lokalit. Na každém pracovišti KHS v regionu Stč. kraje jsou k dispozici nejen užitečné písemné materiály vztahující se k této problematice, ale i odborní pracovníci schopni poskytnout rady nebo konzultace při odstraňování důsledků záplav tak, aby bylo vyloučeno možné riziko ohrožení zdraví i v co největší míře předcházeno ekonomickým škodám.
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL.M.
ředitel