Informace o kvalitě vody ve veřejném vodovodu v obci Trnová

Dne 12.6.2015 pod čj: S-KHSSC 27202/2015 bylo KHS vydáno rozhodnutí -  předběžné opatření, kterým se zakazuje používání nejakostí pitné vody dodávané vodovodem v obci Trnová, k pití, pro přípravu jídel, mytí předmětů přicházející do styku s potravinami, dále k osobní hygieně. Důvodem byly nevyhovující výsledky vzorků vody  odebraných dne 9.6.2015 na dvou odlišných místech vodovodní sítě, kdy bylo prokázáno masivní biologické a mikrobiologické znečištění. Následně byla vodovodní síť KHS sledována a byly odebírány vzorky v týdenních intervalech, tyto výsledky však prokazovaly opakovaně překročení biologických i mikrobiologických ukazatelů.  

Dne 7.7.2015 byly odebrány vzorky vody zástupcem provozovatele vodovodu společností EKO – VAK s.r.o.,  ze sítě a na výstupu z vodojemu. Laboratorní analýza byla ukončena dne 13.7.2015 a bylo zjištěno, že po stránce bakteriologické i biologické vyhověly jakosti vody pitné. KHS následně dne 14.7.2015 odebrala 3 kontrolní vzorky vody na odlišných místech vodovodní sítě. Laboratorní analýza byla ukončena dne 17.7.2015 a bylo zjištěno, že voda po stránce bakteriologické i biologické ve všech vzorcích vyhověla jakosti vody pitné. Na základě tohoto zjištění  bylo vydáno dne 17.7.2015  rozhodnutí pod čj: S-KHSSC 33564/2015, kterým se ruší předběžné opatření o zákazu používání nejakostní vody. Toto rozhodnutí bylo zasláno prostřednictvím datové schránky zástupci provozovatele EKO – VAKu, s.r.o. Voda ve vodovodu v obci Trnová již je klasifikovatelná jako voda pitná, bez omezeného užití.
 
Zpracovala dne 17.07.2015.  MUDr. Libuše Polanská, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální