Informace o plnění Mimořádného opatření MZ ČR u poskytovatelů domácí péče a v pečovatelských službách

Dne 30.04.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření č. j.: MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření“), kterým se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím domácí péči a všem poskytovatelům pečovatelských služeb (dále jen „poskytovatelé služeb“) nařizuje s účinností ode dne 4. května 2020 zajistit nejpozději do 17. května 2020 vyšetření všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to prostřednictvím Rapid testu. Dále se tímto mimořádným opatřením poskytovatelům služeb nařizuje zaslat do 20. května 2020 místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam zaměstnanců vyšetřených dle citovaného mimořádného opatření.

 

Potřebný počet Rapid testů pro tyto poskytovatele služeb ve Středočeském kraji zajistila a následně distribuovala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.

 

Na základě výše uvedeného mimořádného opatření v celkem 114 zařízeních poskytovatelů služeb byly provedeny Rapid testy u celkem 1 638 osob. Výsledky všech provedených Rapid testů byly negativní.

 

 

MUDr. Lilian Rumlová, ředitelka odboru protiepidemického