Informace o provozu podatelen KHS a o podmínkách přijímání dokumentů

 

Informace o provozu podatelen a o podmínkách přijímání dokumentů
v Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze
 
 
Podatelna v sídle:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
 
Otevírací doba pro veřejnost:
Po, St: 8.00 – 12.00   13.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 12.00   13.00 – 16.00  
Pá:      8.00 – 12.00   13.00 – 15.00
 
Podatelny na územních pracovištích:
KHS STC ÚP Benešov, Černoleská 2053, 256 55 Benešov
KHS STC ÚP Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun
KHS STC ÚP Kladno, Gen.Klapálka 1583, 272 01 Kladno
KHS STC ÚP Kolín, Karlovo nám. 44, 280 01 Kolín
KHS STC ÚP Kutná Hora, U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora
KHS STC ÚP Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník
KHS STC ÚP Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 34 Mladá Boleslav
KHS STC ÚP Nymburk, Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk
KHS STC ÚP Příbram, U Nemocnice 85, 261 80 Příbram
KHS STC ÚP Rakovník, Na Sekyře 2123, 269 01 Rakovník
 
Otevírací doba pro veřejnost:
Po, St:         8.00 – 17.00
Út, Čt, Pá:   8.00 – 12.00
 
Na výše uvedených pracovištích jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dále nezpracovává.
 
 

Elektronická podání

 
Elektronické podání může být učiněno těmito způsoby:

1.         Na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB flashdisk).
Nosič můžete doručit do podatelny, buď klasickou poštou, nebo osobně na výše uvedených adresách. Technický nosič dat bude vrácen pouze na výslovnou žádost.
 
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Digitální dokumenty jsou přijímány na běžných výměnných médiích (FAT/NTFS/ISO).
 
 
2.         Datovou zprávou (podepsanou uznávaným elektronickým podpisem) zaslanou prostřednictvím e-mailové adresy na: e-podatelna@khsstc.cz
 
Pravidla pro potvrzování doručených datových zpráv:
Potvrzení o doručení zprávy e-podatelně je odesílateli oznámeno automatickou notifikací.

Technické parametry datových zpráv (přípustné datové formáty) přijímaných e-podatelnou:
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:
·         pdf (Portable Document Format)
·         PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
·         xml (Extensible Markup Language Document)
·         fo/zfo (602XML Filler dokument)
·         txt (prostý text)
·         doc (MS Word Document)
·         xls (MS Excel Spreadsheet)

 
Statické obrazové dokumenty:
·         jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
·         png (Portable Network Graphics)
·         tif/ tiff (Tagged Image File Format)

 
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
 
Upozornění:
Pokud datová zpráva neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele, tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo), podání bude věcně příslušným útvarem úřadu zpracována, ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.


 3.        Datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)
Postup doručování do datové schránky je upraven zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů.
Informace o datové schránce KHS STC:
ID schránky:              hhcai8e
Typ schránky:            Orgán veřejné moci
Jméno:                       Krajská hygienická stanice Středočeského kraje     
IČ:                              7100 9159

Podání doručené do datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje má z hlediska účinků stejnou relevanci jako listinný originál, nemusí být proto následně doplňováno listinnou verzí a nemusí být odesílatelem elektronicky podepsáno, jelikož datová schránka odesílatele dostatečně identifikuje.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako orgán veřejné moci má datovou schránku zřízenu ze zákona. Komunikuje jejím prostřednictvím, má-li adresát  datovou schránku zpřístupněnou, je-li možná identifikace adresáta (zejména u fyzických osob je nutné kromě jména a příjmení uvádět datum narození), a umožňuje-li to povaha dokumentů. Informace o zpřístupnění a znepřístupnění datové schránky je možné nalézt v zákoně č. 300/2008 Sb. a na stránkách ministerstva vnitra: http://datoveschranky.info/.
 
Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránkyKrajské hygienické stanice Středočeského kraje:
·         pdf (Portable Document Format)
·         PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
·         xml (Extensible Markup Language Document)
·         fo/zfo (602XML Filler dokument)
·         html/htm (Hypertext Markup Language Document)
·         txt (prostý text)
·         doc (MS Word Document)
·         xls (MS Excel Spreadsheet)
·         jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
·         png (Portable Network Graphics)
·         tiff (Tagged Image File Format)
·         gif (Graphics Interchange Format)

Výše uvedené formáty jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru.
 
Pokud je při kontrole dokumentu v digitální podobě zjištěno, že obsahuje škodlivý kód, elektronický dokument se neukládá, ale zničí; v takovém případě je dokument považován za nedoručený.

Velikost datové zprávy je omezena na 20 MB.

Podání určené Krajské hygienické stanici Středočeského kraje (jako orgánu veřejné moci) je doručeno okamžikem dodání do její datové schránky.
 
Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:
·         zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
·         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
·         zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
·         zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
·         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
·         vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
·         vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 322/2015 Sb.
·         vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.