K 6. prosinci 2012 provedla hygienická služba ve Středočeském kraji 2 571 zdravotních dozorů

K 6. prosinci 2012 provedla hygienická služba na území Středočeského kraje v rámci kontrol dodržování mimořádných opatření ministra zdravotnictví celkem 2 571 zdravotních dozorů. Z toho bylo provedeno:

·         1147 kontrol v zřízeních s výrobou pokrmů typu restaurace, hostince apod.
·         998 kontrol v zařízeních bez výroby pokrmů typu pivnice bary, herny apod.,
·         256 kontrol v mobilních stáncích s občerstvením především v rámci konaných jednorázových hromadných akcí,
·         85 kontrol v prodejnách potravin s rychlým občerstvením,
·         65 kontrol v pevných stáncích s občerstvením,
·         12 kontrol v provozovnách zajišťující stravování pro zdravotnická zařízení a sociální služby,
·         8 kontrol v prodejnách potravin bez konzumace.
Pokud je zjištěn výskyt podezřelé lihoviny, na místě zdravotní inspektoři neprodleně odebírají vzorek a uloží potřebná opatření. V rámci kontrol bylo odebráno celkem 69 vzorků podezřelých lihovin. Z toho odběr 61 vzorků zajišťovali pracovníci KHS. Ve zbylých 8 případech byly odběry provedeny v součinnosti jinými dozorovými orgány, které zároveň zajistili laboratorní rozbor odebraných vzorků. Všechny doposud analyzované vzorky byly celně technickou laboratoří vyhodnoceny jako lihoviny, u kterých nebyly prokázány hodnoty představující akutní riziko.
Státní zdravotní dozor je nyní již prováděn ve standardním režimu, avšak stále probíhá kontrola dodržování mimořádného opatření ministra zdravotnictví ze dne 27. září 2012, kdy v souvislosti s tím, je vyžadováno předkládání dokladů o původu lihovin podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., i dokladů o sledovatelnosti ve všech fázích uvádění potravin do oběhu.
Dále byla provedena kontrola "Vánočních trhů"  a to v Bystřici, Kutné Hoře a Neratovicích. V rámci výše uvedených konaných akcí bylo zjištěno, že mimořádné opatření je dodržováno
Na mimořádné kontrolní akci se podílelo a i nadále podílí všichni zdravotní inspektoři hygieny výživy, celkem 38 pracovníků.
 
JUDr. Ivo Krýsa, LL. M.
ředitel