Kontrola Hostince U Rozvědčíka odhalila závažné nedostatky

Středočeští hygienici provedli na základě podnětu spotřebitele dne 19. 7. 2018 kontrolu v provozovně stravovacích služeb Hostinec U Rozvědčíka, umístěné na adrese Nezabudice 55, provozovatel Anna Achvlediani, Praha,  IČO: 06940722.

 

Jedná se o sezónní provozovnu vyvařující, kterou proslavil známý spisovatel Ota Pavel. Dnes se jedná o téměř kultovní místo všemožných trampů a turistů.

 

Kontrolou zjištěné nedostatky se týkaly zejména provozní čistoty, požadavků na potravinářské prostory, dále pak skladovacích podmínek potravin a stálých postupů na zásadách HACCP.

 

V prostoru kuchyně a umývárny nádobí byla znečištěna podlaha, zejména v hůře dostupných místech a pod technologickým vybavením byly napadené zbytky potravin, stará zaschlá špína a viditelná vrstva staré mastnoty. Stejně tak byly znečištěny vnější i vnitřní povrchy provozně-technologického zařízení v kuchyni (dřezy, digestoř, pracovní plochy, lednice). V umývárně nádobí byly obklady stěn silně znečištěny starou zaschlou špínou a byl zde zjištěn i výskyt plísně. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně jsou skladovány pokrmy za nekontrolovatelného teplotního režimu a že provozovatel nepostupuje podle stálých postupů založených na zásadách HACCP. Zjištěny byly rovněž závady ve skladování potravin – v chladicím a mrazicím zařízení byly skladovány potraviny neznámého původu tj. bez jakéhokoli označení a potraviny s prošlým datem použitelnosti.

 

Vzhledem k výše uvedenému zjištění hygienici přikročili k uložení nezbytných opatření v rozsahu nařízení sanitace a vyřazení z použití ve stravovací službě potravin s prošlým datem použitelnosti.

 

Opakovanou kontrolou bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna.

 

 Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 10.8.2018