Nedostatky zjištěné při kontrole Restaurace Červené jablko v OC Albert Mladá Boleslav byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla kontrolu v provozovně Restaurace Červené jablko, Jičínská 1349, 293 01 Mladá Boleslav. Hygienici navštívili toto zařízení v souvislosti se šetřením podnětu spotřebitele. Provozovna nebyla řádně registrována. Až při kontrole hygienici zjistili, že v místě bývalého bistra v OC Albert, provozuje restauraci s tradiční nabídkou pokrmů asijského typu společnost DA CHA YUAN s.r.o., se sídlem Na Provaznici 2063/3, 150 00 Praha 5, IČO 28537165.

 

V době kontroly byly v provozovně shledány závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Úklid celého zázemí provozovny nebyl prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí. Povrchy podlah, stěn, zařizovacích předmětů, technologického vybavení včetně chladicích a mrazicích zařízení uvnitř i vně byly znečištěny zašlou nečistotou, mastnotou, prachem, místy zjištěny úkapy a zbytky surovin. Na podlaze v prostoru kuchyně a skladu byly nevhodně skladovány balené potraviny, větší množství prázdných obalů a osobních věcí. V celé provozovně byly skladovány předměty nesouvisející s vykonávanou činností. Dále byly zjištěny nedostatky ve stavebně – technickém stavu zázemí provozovny. Přes to, že přípravna a sklady nebyly osvětleny přirozeně okny, nebylo zajištěno řádné umělé osvětlení.  Odpadní potrubí u dřezu v kuchyni bylo poškozené, odpadní voda vytékala do kanalizace i mimo ni. Umyvadlo na mytí rukou nebylo vybaveno prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. Personál provozovny neměl k dispozici vyčleněné hygienické zařízení ani prostor pro převlékání.

 

V prostoru kuchyně byly skladovány potraviny s prošlým datem spotřeby a potraviny nedostatečně zabalené. Dále byl zjištěn rizikový způsob rozmrazování syrového masa. V mrazicím zařízení byly uloženy polotovary vlastní výroby, např. balíčky syrového masa, bez označení.  

 

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním vydali hygienici příkazy k provedení řádného úklidu a následné sanitace provozních prostor a k vyřazení z použití ve stravovací službě všech potravin s prošlým datem spotřeby, potravin bez řádného zabalení a masa, které bylo nevhodným způsobem rozmraženo.

 

Dne 20. 7. 2018 byla v daném zařízení provedena opakovaná kontrola, kdy zaměstnanci KHS ověřili, že řádný úklid byl proveden, příkaz k  vyřazení jmenovaných potravin byl respektován v plném rozsahu a došlo k odstranění závady na odpadním potrubí. Následně bylo dne 26. 7. 2018 kontrolou ověřeno, že došlo k odstranění všech nedostatků ve stavebně technickém stavu provozovny.

 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih. V provozovně bude prováděn zvýšený hygienický dozor.

 

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

 

Zpracováno: 18.09.2018