Nedostatky zjištěné při kontrole restaurace V podzámčí v Nelahozevsi byly odstraněny

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla v rámci běžného hygienického dozoru kontrolu v provozovně restaurace V podzámčí, Školní 19, 277 51 Nelahozeves, kterou v letošní sezoně nově provozuje společnost CZPUB s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 06632807. Jedná se o provozovnu, která nabízí hotová a minutková jídla a to převážně o víkendové a významné dny.

 

V době kontroly byly v provozovně shledány závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Úklid celého zázemí provozovny (kuchyně včetně přístupového schodiště, zápultí, části konzumačních prostor využívaných personálem, pivního sklepa) nebyl prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí. Povrchy podlah, stěn, zařizovacích předmětů, technologického vybavení včetně chladicích a mrazicích zařízení uvnitř i vně, byly znečištěny zašlou nečistotou, mastnotou, místy zjištěny úkapy a zbytky surovin. Na podlaze v prostoru kuchyně a barového zápultí byly nevhodně skladovány balené potraviny, suroviny, velké množství prázdných obalů, provozního náčiní, úklidových prostředků a osobních věcí. V celé provozovně byly skladovány předměty nesouvisející s vykonávanou činností. Používané provozní nádobí a náčiní mělo poškozený vnitřní povrch. Dále byly zjištěny nedostatky ve stavebně – technickém stavu zázemí provozovny.

 

Nebyly zavedeny postupy pro regulaci hmyzu a zamezení přístupu domácích zvířat. V celém zázemí provozovny se vyskytovalo velké množství poletujícího hmyzu – much a ovocných mušek (octomilek). Okna ani vstupní dveře nebyly vybaveny sítěmi. V zázemí provozovny se v době kontroly volně pohybovala kočka, která měla v prostoru kuchyně umístěnou misku s krmením.

 

Umyvadlo na mytí rukou nebylo vybaveno prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. Personál provozovny neměl k dispozici vyčleněné hygienické zařízení ani prostor pro převlékání.

 

V prostoru kuchyně byly skladovány soukromé potraviny neurčené k použití ve stravovací službě, potraviny s prošlým datem spotřeby a vykazující známky kažení. V mrazicím zařízení byly uloženy polotovary vlastní výroby, např. balíčky syrového masa, bez označení.  

 

Kontrolovaná osoba v době kontroly neprokázala, že při své činnosti předcházela nebezpečí ohrožení zdraví spotřebitele související s jeho činností prováděnou v  provozovně a to ještě předtím, než se může projevit. Dokumentace stálých postupů založených na zásadách HACCP nebyla vytvořena ani zavedena do provozu.

 

Vzhledem k výše uvedenému zjištění vydala KHS příkazy k pozastavení výkonu činnosti v rozsahu přípravy a podávání teplých a studených pokrmů a to do doby odstranění závad a vyřazení z použití ve stravovací službě potravin s prošlým datem spotřeby, soukromých potravin, polotovarů vlastní výroby bez označené a potravin vykazujících známky kažení. Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Dne 22.08.2018 byla v daném zařízení provedena opakovaná kontrola, kdy zaměstnanci KHS ověřili, že příkaz k  vyřazení jmenovaných potravin a polotovarů byl respektován v plném rozsahu. Závady vedoucí k vydání příkazu k pozastavení výkonu činnosti v rozsahu přípravy a podávání teplých a studených pokrmů byly odstraněny a proto mohl být provoz znovu obnoven.

 

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU dne 30.08.2018