Nové povinnosti pro výrobce a dovozce výrobků určených pro styk s potravinami

V souvislosti s účinností zákona č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále „zákon”) je od 1. května 2020 výrobce a dovozce materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami povinen podle § 26 odst. 5 zákona písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami do 7 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

-Podnikající fyzická osoba v oznámení uvede jméno a příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.

 

-Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, adresu provozovny, zda vyrábí nebo dováží materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, identifikační číslo nebo registrační číslo u zahraniční osoby.

 

  • Podle § 26 odst. 6 zákona se povinnost stanovená v odstavci 5 obdobně vztahuje na provozovatele potravinářského podniku používajícího ve svém potravinářském podniku materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl.

 

Podle článku 3 bod 3 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin je "provozovatelem potravinářského podniku fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí".

 

Podle § 2 odst. 11 zákona se za výrobce pro účely tohoto zákona považuje osoba, která vyrábí výrobek nebo i jen navrhla či objednala výrobek, který hodlá uvést na trh nebo do oběhu pod svým jménem, jakož i osoba, která jako výrobce uvedla na výrobku svou obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení fyzické osoby, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak, nebo osoba, která výrobek upraví za účelem jeho uvedení na trh nebo do oběhu.

 

Podle § 2 odst. 13 zákona se za dovozce pro účely tohoto zákona považuje osoba, která uvede na trh nebo do oběhu výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh nebo do oběhu zprostředkuje.  

 

Upozornění!!

 

Provozovatelé, kteří  zahájili činnost po 1. květnu 2020, zasílají oznámení do 7 dnů ode dne, kdy výše uvedené skutečnosti nastaly.

 

Provozovatelé, kteří  zahájili činnost před 1. květnem 2020, zasílají oznámení do 1. listopadu 2020.

 

 

Formulář oznámení zahájení, změny nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami najdete zde.