Občerstvení Ve Dvoře ve Vestci zůstalo pro letošní sezónu uzavřeno

 

Po kontrole Krajské hygienické stanice Středočeského kraje zůstalo občerstvení Ve Dvoře ve Vestci pro letošní sezónu uzavřeno. Dne 21.08.2015 provedli pracovníci KHS v rámci státního zdravotního dozoru kontrolu v provozovně společného stravování – občerstvení „Ve Dvoře“, Vestec 128, 289 33  Vestec, jehož provozovatelem je pan Miroslav Ryšavý, IČO: 70071799.
 
Kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o provozovnu, která byla vytvořena v části rodinného domu. Jednalo se o jednu místnost, která byla vybavena jako obývací pokoj s kuchyňským koutem. Zde bylo umístěno výčepní zařízení a originálně balené cukrovinky, tyčinky, brambůrky apod. Ostatní občerstvení, které bylo v době kontroly nabízeno spotřebitelům (řízky, grilovaná zelenina, kuskus apod.), bylo připravováno v soukromé kuchyni provozovatele umístěné ve stejném objektu jako provozovna občerstvení.
 
V průběhu kontroly byly zjištěny závažné nedostatky týkající se dodržování zásad provozní hygieny, kdy v celém prostoru občerstvení byl zjištěn výskyt černých pavučin, zašlá špína a prach. Stěny v uvedeném prostoru byly popraskány a v některých částech chyběla povrchová úprava. Zajištěny nebyly ani podmínky pro mytí rukou a mytí nádobí. V chladicím zařízení se skladovaly suroviny určené k přípravě občerstvení s prošlým datem použitelnosti. Současně se v uvedeném zařízení skladovaly polotovary a studené pokrmy vlastní výroby bez řádného značení.
 
Vzhledem k tomu, že kontrolovaná provozovna nebyla orgánem ochrany veřejného zdraví posuzována a nebyla k tomuto účelu zkolaudována, bylo zjištění předáno místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu. Současně bylo zjištění postoupeno též příslušnému živnostenskému úřadu, neboť jak vyplynulo z veřejné části živnostenského rejstříku, nebyla tato provozovna ohlášena.
 
Na základě zjištěných nedostatků byla provozovateli okamžitě omezena činnost, spočívající v přípravě a podávání teplých a studených pokrmů, včetně nápojů, a to do doby odstranění nedostatků. Současně byla provozovateli nařízena likvidace potravin s prošlým datem použitelnosti a pokrmů, u kterých nebyla zajištěna sledovatelnost a dále mu byla v příkazním řízení uložena sankce.
 
Dne 07.09.2015 bylo na KHS doručeno sdělení provozovatele, ve kterém uvádí, že pro letošní rok již předmětnou provozovnu nebude provozovat a pro sezónu 2016 bude zařízení v provozu až po posouzení KHS a místně příslušného stavebního úřadu.
 
Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU
 
Zpracováno: 14.09.2015