Opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu při odstraňování střešní krytiny

Opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu

 

            Vyčleňte a oddělte pracovní prostor - zamezte kontaminaci okolí!

·        ohraďte prostor

·        zakryjte okolní povrchy polyethylenem o tloušťce 125 nebo 250 µm (po skončení práce jej zlikvidujte jako odpad potenciálně kontaminovány azbestem)

·        nádoby, pytle, kontejner na odpad umístěte v pracovním prostoru nebo v jeho těsné blízkosti

·        v pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte

·        neopouštějte pracovní prostor v osobních ochranných pracovních prostředcích

     

      Naplánujte pracovní postup a způsob odstraňování azbestu

·        zvolte takové postupy, při kterých nedojde k narušení materiálů obsahujících azbest

·        použijte ruční nářadí, a nikoli brusné nástroje nebo pneumatické nárazové nástroje

·        zvlhčujte materiál obsahující azbest vodou s přídavkem smáčedla (saponát, jar), snížíte riziko uvolňování azbestových vláken do vzduchu

·        veškeré potřebné nástroje a zařízení si připravte do pracovního prostoru

·        vykonávejte práci za přítomnosti co nejnižšího počtu osob a v co nejkratším termínu

     

      Vybavte se osobními ochrannými pracovními prostředky

·        použijte vhodnou ochranu dýchacích orgánů určenou pro azbest (např. filtrační polomasku EN 149 FFP3)

·        použijte jednorázové kombinézy s kuklou, vysoké omyvatelné boty (holínky) a rukavice

·        před vstupem do pracovního prostoru si oblečte osobní ochranné pracovní prostředky, zkontrolujte jejich funkčnost

     

      Demontáž materiálu

·        odstraňte materiál obsahující azbest neporušený, zamezte jeho lámání nebo poškození

·        případné vruty nebo hřebíky pečlivě odstraňte a přitom tlumte uvolňování prachu – natřete je před vyjmutím hustou pastou (lepidlem na tapety) - s vyjmutými vruty nebo hřebíky nakládejte jako s materiálem kontaminovaným azbestovým prachem

     

      Odstraňování materiálu

·        materiály obsahující azbest opatrně vkládejte do označených plastových pytlů (nedopusťte hromadění nezabaleného odpadu)

·        pytle naplňujte jen částečně, aby šly snadno a dobře uzavřít

·        nevytlačujte vzduch prudce z pytlů při jejich zavírání, protože by se tak mohl dostat prach a azbest ven

·        pytle pečlivě uzavřete a vložte do dalších průhledných pytlů z tuhého plastu

·        větší předměty, které se nevejdou do pytlů, uchovejte neporušené a celé je zabalte do dvou vrstev polyethylenu

·        zajistěte bezpečné skladovací místo pro zabalený odpad (uzamykatelný kontejner)

·        odpad předejte oprávněné firmě, která má povoleno podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady nebo organizaci oprávněné k převzetí odpadu podle zákona o odpadech

 

            Úklid pracovního prostoru

·        vysbírejte veškeré úlomky odstraňovaného materiálu,

·        používejte jen ty způsoby čištění, které potlačují prašnost ( např. vlhké hadry, přilnavé utěrky, k nimž se prach přichytává)

·        Nečistěte zametáním!

 

Opuštění pracovního prostoru

·        umyjte si boty a odložte je při vstupu do pracovního prostoru

·        odložte rukavice, jednorázovou kombinézu svlečte a obraťte naruby  (uzavření případného zbylého prachu) s věcmi nakládejte jako s materiálem kontaminovaným azbestovým prachem

·        prostředek na ochranu dýchacích orgánů odložte až nakonec

·        opláchněte se a umyjte