Péče o dítě v dětské skupině

V současné době lze poskytovat služby péče o děti předškolního věku zřízením mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) nebo provozováním některé z živností péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o živnostenském podnikání).

Další formou péče o předškolní děti je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona 127/2015 Sb. (dále jen „zákon č. 247/2014 Sb.“).
 
Službou péče o dítě v dětské skupině se dle § 2 zákona č. 247/2014 Sb. rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů a spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.  
 
Poskytovatelem této služby je fyzická nebo právnická osoba, která je zaměstnavatelem rodiče dítěte nebo fyzická nebo právnická osoba z neziskové sféry oblasti předškolní péče o děti: ústav – je-li poskytování této služby v souladu s jeho zakládací listinou, právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech, územní samosprávný celek nebo jím zřizovaná právnická osoba, obecně prospěšná společnost – je-li poskytování této služby s její zakládací listinou, nadace nebo nadační fond, vysoká škola nebo spolek – je-li poskytování této služby v souladu s jeho stanovami. Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině také na základě dohody se zaměstnavatelem rodiče dítěte.
 
Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování tohoto typu služby, a toto oprávnění vzniká dnem zápisu příslušné fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů. Zápis na základě žádosti provádí a evidenci poskytovatelů výše uvedené služby vede Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba označuje svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsána do evidence poskytovatelů této služby, dopouští se správního deliktu, za který ji může být uložena sankce.
 
Zákon č. 247/2014 Sb. přesně vymezuje nejen poskytovatele této služby, ale také například vznik, změnu či zánik oprávnění, evidenci poskytovatelů, podmínky pro poskytování služby, počet dětí ve skupině a jejich evidenci, způsoby stravování dětí, hygienické požadavky na prostory a provoz.
 
Prováděcím právním předpisem k zákonu č. 247/2014 Sb. je vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (dále jen „vyhláška č. 281/2014 Sb.“), a v případě dětské skupiny pro více jak 12 dětí vyhláška č. 410/2005 S., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 434/2009 Sb. (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“).
 
Ilustrační fotografie

Jak vybrat prostory pro poskytování služby:

 • Službu lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost,
 • Pokud byla stavba kolaudována k jiným účelům (například jako nebytový prostor – sklad, kancelář, prodejna a podobně) je nutné požádat příslušný stavební úřad o změnu v užívání předmětné stavby.
 • V případě dětské skupiny do 12 dětí jsou prostorové požadavky na místnosti pro denní pobyt a odpočinek, požadavky na šatnu, vybavení hygienických zařízení, zajištění úklidu a nakládání s prádlem jsou blíže upraveny ve vyhlášce č. 281/2014 Sb.
 • V případě dětské skupiny nad 12 dětí je nutné respektovat přísnější hygienické požadavky na prostory a provoz stanovené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. Jde o totožné požadavky, které jsou kladeny například na mateřské školy zřizované dle školského zákona nebo provozovny živností poskytující péči dětem do 3 let věku v denním režimu. 
 
 
Možnosti stravování dětí v dětské skupině:
 • Poskytovatel služby není povinen zajišťovat stravování dětí.
 • Stravu dítěti připravuje rodič a poskytovatel v zájmu ochrany zdraví dítěte pak zajišťuje uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti. Tento způsob stravování má charakter podání občerstvení.
 • Stravu dítěti zajišťuje poskytovatel služby.
 
Zajišťuje-li stravu poskytovatel, ale také poskytuje-li občerstvení (např. ohřev donášené nebo dovážené stravy) jde o provozování stravovací služby, které musí být zajištěno v souladu s požadavky správné hygienické praxe stanovenými přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti hygieny potravin a také v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravujícími činnosti epidemiologicky závažné.
 
 
Vznik oprávnění:
 
Čerpání státních příspěvků na provoz dětské skupiny je podmíněno zápisem do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, kterou vede MPSV. Formulář žádosti je umístěn na jejich webových stránkách – www.mpsv.cz. Zákon č. 247/2014 Sb. v § 16 přesně vymezuje náležitosti žádosti o zápis do této evidence včetně nezbytných příloh. Jednou z nebytných příloh žádosti je také závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude služba poskytována.
 
 
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:
 • Žádost je možné podat prostým dopisem nebo využít obecný formulář žádosti umístěný na webových stránkách KHS.
 • Žádost musí mít nezbytné náležitosti - přesné označení žadatele, přesné vymezení předmětu žádosti a také její odůvodnění, žádost musí být také řádně datována a podepsána.
 
Z odůvodnění žádosti musí být zřejmé:
 • na jaké adrese bude služba poskytována,
 • k jakému účelu byly předmětné prostory původně kolaudovány stavebním úřadem (kolaudační souhlas vydaný příslušným stavebním úřadem),
 • o jaký typ dětské skupiny jde – stanovení maximálního počtu dětí ve skupině,
 • přesná specifikace provozního řešení a vybavení prostorů využívaných pro účely dětské skupiny - s ohledem na požadavky vyhlášky č. 281/2014 Sb. případně vyhlášky č. 410/2005 Sb. Způsob zajištění možnosti pobytu a her dětí venku.
 • Způsob zajištění stravování dětí s bližší specifikací rozsahu poskytované stravovací služby a vybavení prostorů určených pro poskytování stravovací služby. 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Tomicová
Zpracováno dne: 10.11.2015