Pravidla pro vstup osob navrátivších se na území České republiky

Vstup na území České republiky je po dobu pandemického výskytu onemocnění COVID-19 upravován dle konkrétní situace usnesením vlády či ochranným opatřením MZ ČR (plný text  https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-od-27-5-2020/), účinným od 27.05.2020.

 

Pro tzv. "návraty domů“ (občanů ČR, občanů EU s bydlištěm v ČR či občanů třetích zemí s přechodným nebo trvalým pobytem na našem území) platí povinnost předložit při vstupu lékařské potvrzení o absolvování PCR testu. Pokud toto potvrzení nepředloží, musí bezprostředně po vstupu na území ČR tuto skutečnost oznámit krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu.

 

Toto oznámení lze učinit telefonicky či jiným vzdáleným přístupem. Nejlépe e-mailem na příslušné protiepidemické oddělení či podatelnu příslušného územního pracoviště.  Poté je nutno se bezodkladně podrobit PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 a nejpozději do 72 hodin předložit výsledek místně příslušné krajské hygienické stanici, resp. Hygienické stanici hl. m. Prahy. Nezaviněné zdržení doporučujeme opět komunikovat s pracovištěm KHS.

 

Test je možno předložit ve skenované podobě na e-mail příslušného pracoviště. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Odběrová místa pro samoplátce je nutno zjistit dle aktuální situace na webových stránkách MZ ČR, viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.

 

Co se stane, pokud osoby, již se tato povinnost týká, nepředloží test? Těm KHS uloží 14 denní karanténu (od vstupu na území). Nejedná se o tzv. domácí karanténu s doporučenými podmínkami o omezení pohybu, ale o rozhodnutí o karanténě s maximálním omezením kontaktu nejen s veřejností, ukončovanou zpravidla PCR testem. Plnění tohoto rozhodnutí lze kontrolovat, a to i Policií ČR.  Neplnění podmínek pro vstup do ČR může zkomplikovat opakovaný výjezd z republiky.

 

Pro zjištění výjimek z tohoto opatření odkazujeme na výše uvedené ochranné opatření MZ.  

 

27.05.2020