Představení KHS Středočeského kraje složili služební sliby

Státní zaměstnanci zařazení na služebních místech představených (nové označení pro vedoucí zaměstnance) v KHS Středočeského kraje složili dne 15. 7. 2015 služební slib do rukou státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví pana Mgr. et Mgr. et Mgr. Iva Benedy. Slavnostnímu aktu byla přítomna ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví a zástupkyně hlavního hygienika ČR paní MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. (MZ ČR), která společně se státním tajemníkem poděkovala přítomným za dosavadní práci a popřála jim hodně úspěchů při jejich budoucím působení ve státní službě. „Hygienická služba je od svého vzniku službou veřejnosti, proto převedením odborných pracovníků do služebního poměru u nich nedochází ke změně vnímání vykonávané práce a je především stvrzením této služby“, připomněla Jarmila Rážová.

Prvních 44 státních zaměstnanců v KHS Středočeského kraje složením služebního slibu završilo podmínky pro další existenci služebního poměru, kterým jim ze zákona vznikl dnem 1.7.2015. Ostatní státní zaměstnanci zařazení v KHS Středočeského kraje budou skládat služební slib postupně dle nastaveného harmonogramu do rukou služebního orgánu, jehož povinnosti do doby ukončení výběrového řízení na služební místo ředitele KHS Středočeského kraje (v této době neobsazené), plní přímo státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví.
 
 
Znění služebního slibu dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu.“
 

 Státní tajemník a zástupci MZ ČR (zprava: Ivo Beneda, Martin Pohl, Jarmila Rážová) a Michaela Krchová

 

Vybraní představení KHS


 

Přílohy