Průběžná zpráva o letní dětské rekreaci ve Středočeském kraji k 13. 7. 2018

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) obdržela ke dni 13.07.2017 celkem 252 ohlášení konání akcí pro děti s 395 běhy. Z tohoto počtu jde o 222 zotavovacích akcí (341 běhů) a 30 jiných podobných akcí (54 běhů). Ohlášených akcí se ve Středočeském kraji zúčastní 23.607 dětí.

 

Pracovníci oddělení hygieny dětí a mladistvých všech územních pracovišť KHS provedli ke dni 13.07.2018 celkem 35 kontrol zotavovacích akcí, 3 kontroly stravovacích služeb při zotavovacích akcích a 1 kontrolu jiné podobné akce. V průběhu realizovaných kontrol byly zjištěny celkem 3 závady. V jednom případě se jednalo o chybějící zdravotní dokumentaci (zdravotní posudek) osob činných při zotavovací akci a ve dvou případech se jednalo o závady v zásobování akcí pitnou vodou.  

 

V rámci realizovaných kontrol bylo v průběhu sledovaného období také provedeno 12 kontrolních odběrů vzorku pitné vody z individuálních zdrojů zásobujících akce pitnou vodou. Rozbor vzorků pitné vody pro účely výkonu státního zdravotního dozoru zajišťuje pro KHS Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Ke dnešnímu dni máme k dispozici výsledky 2 rozborů pitné vody, které bohužel oba nevyhověly mikrobiologickým požadavkům stanoveným na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné závady byly bezodkladně projednány s provozovateli zotavovacích akcí a z jejich strany byla přijata nezbytná nápravná opatření. 

 

Pracovníci KHS za sledované období neřešili žádný epidemický výskyt infekčního onemocnění v souvislosti s průběhem letní dětské rekreace.

 

V průběhu sledovaného období nebyla taktéž zaznamenána žádná mimořádná událost typu přírodní pohromy, která by ovlivnila provoz zotavovacích akcí ve Středočeském kraji.

 

 

13. července 2018

 

Mgr. Jana Tomicová

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých