První ucelená publikace o zdraví obyvatel Středočeského kraje - zdarma ke stažení

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala svou první ucelenou publikaci věnovanou tématice zdravotnímu stavu obyvatel kraje pod názvem Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje.

„V této podobě se jedná o historicky první takto komplexně pojatou zprávu, jejíž aktualizaci předpokládáme každých pět let.“, uvedl ředitel hygienické stanice JUDr. Ivo Krýsa, PhD., LL.M. při jejím představení veřejnosti dne 2.10.2014. Jak dále doplnil Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, budou závěry z publikace využívat pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje v rámci koordinace a rozvoje aktivit zdravotní politiky kraje, jejichž cílem je udržet a nadále zlepšovat zdravotní stav Středočeského obyvatelstva.
 
Jedná se o publikaci shrnující především statistické informace s komentáři, ale přináší také návrhy a doporučení pro nejrůznější skupiny, ať už zájmové či profesní. Obyvatelé Středočeského kraje v ní mohou najít informace o životním prostředí v místě jejich bydliště a rizika, která mají vliv na jejich zdraví. Najdou zde ale také doporučení, jak tato rizika eliminovat a prodloužit dobu strávenou ve zdraví. Odborní pracovníci včetně zdravotnických pracovníků se prostřednictvím této publikace mohou seznámit s celou řadou ukazatelů zdravotního stavu obyvatel Středočeského kraje, které lze zjednodušeně rozdělit do dvou základních skupin – úmrtnost a nemocnost, doplněných o demografické zhodnocení zkoumané populace a vliv životního prostředí. Na základě těchto poznatků pak mohou pracovníci státní správy i samosprávy připravit a realizovat dlouhodobé koncepce podpory a prevence zdraví, ale i optimalizovat strukturu poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb.
 
Jak si stojí Středočeské obyvatelstvo oproti ostatním krajům České republiky či dokonce v rámci Evropské unie?
Obecný trend stárnutí populace platí i pro Středočeský kraj. V roce 2012 dosahovala ve Středočeském kraji střední délka života při narození hodnoty 74,9 roku u mužů, zatímco u žen 80,6 roku. Podobných hodnot dosahuje i Česká republika, oproti mužům a ženám EU15 však ztrácí v naději na dožití v průměru 3,0 – 3,5 roku života. Zvyšuje se i průměrný věk obyvatel, nikoliv však roky strávené ve zdraví.
Dosažení vyššího počtu let obyvatel Středočeského kraje strávených ve zdraví je cílem všech zainteresovaných organizací počínaje krajskou hygienickou stanicí přes samosprávu a zdravotnická zařízení až po neziskové organizace působící v kraji.
Ve Středočeském kraji stejně jako v celém Česku jsou nejčastější příčinou úmrtí nemoci oběhové soustavy (infarkt myokardu, cévní onemocnění mozku a další), ve srovnání se zeměmi EU15 je tato úmrtnost dokonce dvakrát vyšší. Dalším rozšířeným onemocněním jsou zhoubné nádory. Za posledních 30 let má většina druhů nádorových onemocnění v kraji i ČR stoupající tendenci. Nejdynamičtější vývoj ve Středočeském kraji lze zaznamenat u karcinomu prostaty, který během let 2003 až 2011 stoupl téměř dvojnásobně.
 
V čem se Středočeský kraj odlišuje od průměru Česka?
Negativní roli hraje náš kraj např. v počtu obézních osob, nadváhou trpí v Česku i Středočeském kraji více než 50 % populace.
Naproti tomu byl ve Středočeském kraji zaznamenán nejnižší celkový výskyt dětských úrazů v Česku a také se může kraj, resp. jeho obyvatelé, pochlubit nejnižším výskytem dopravních a školních úrazů dětí ze všech krajů. Sportovní a domácí úrazy dětí byly svým výskytem ve Středočeském kraji rovněž nižší než hodnoty celého Česka.
 
Věříme, že Vás tato malá ochutnávka z naší publikace zaujala a nabízíme Vám možnost si celou publikaci prohlédnout anebo i stáhnout zdarma a dozvědět se další zajímavosti z Vašeho kraje. Pokud budete mít zájem se dozvědět více o vlastním zdravotním stavu, rádi Vás přivítáme na některé z preventivních akcí, kterých se v rámci Dnů zdraví pravidelně účastníme ve Středočeských městech.
 
 
 
Název publikace: Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje
Vydala: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Autoři: MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a kolektiv (složen z pracovníků KHS Středočeského kraje i externích odborníků)
Vydání: první, Praha, 2014
Recenzenti: MUDr. Marie Nejedlá, MUDr. Radim Šrám, DrSc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD.
ISBN: 978-80-260-6836-5 (brožovaný výtisk)
ISBN: 978-80-260-6837-2 (elektronická verze)
 
 


Zpracovala: Mgr. Šárka Nováková
Dne: 2. 10. 2014

 

 

Přílohy