Školní nábytek

 

Žáci a studenti tráví velké množství času sezením ve třídách při vyučování a školní nábytek se tak stává jedním z nejvýznamnějších aspektů působících na pohybový aparát našich dětí. Svaly a kosti se v dětském a dorosteneckém věku neustále vyvíjejí a rostou, a je proto potřeba důsledně předcházet jejich poškození v rámci prevence onemocnění v dospělém věku.
 
Sezení v lavici představuje značnou statickou zátěž páteře i celého pohybového aparátu a na kvalitu sedu má rozhodující vliv především správná velikost školního nábytku. Židle a lavice výrazně ovlivňují držení těla. Průzkum Státního zdravotního ústavu realizovaný v letech 2002 až 2005 mezi 3500 školáky prokázal, že třetina všech sedmiletých dětí má vadné držení těla. U starších dětí je to dokonce přes 40 procent. Nesprávné držení těla má za následek poruchy pohybového aparátu, bolesti zad, hlavy a břicha a způsobuje také rychlejší fyzickou i duševní únavu, což následně ztěžuje soustředění a učení.
 
Legislativa
Legislativně je problematika ochrany zdraví žáků řešena zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, kde § 29 odst.1) říká, že školy jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet jim vhodné podmínky pro zdravý vývoj. Parametry školního nábytku jsou zakotveny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., kde je v § 11 odst.1) uvedeno, že vybavení nábytkem musí zohledňovat rozdílnou tělesnou výšku žáků a podporuje správné držení těla. Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou upraveny v příloze č. 2 této vyhlášky. Pro výrobu školního nábytku platí norma ČSN EN 1729-1:2007 „Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce“ a její dodržení je podmínkou pro udělení certifikace na školní nábytek výrobci nábytku.
 
Ergonomické parametry
Na základě uvedených zákonů a norem musí školní nábytek odpovídat velikosti daného žáka tak, aby:
 
• při posazení žáka na konec sedáku chodidla spočívala celou plochou na zemi
• efektivní hloubka sedadla má podepírat nejméně 2/3 délky stehna, přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.
• výška sedadla se má rovnat délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku /1 – 2 cm/, tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možné se o ně pevně opřít
• opěradlo má sloužit především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře, pro volný pohyb horních končetin by nemělo sahat výš, než je dolní úhel lopatek.
• pracovní deska stolu byla ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka
• sklon pracovní desky byl nastavitelný a byl při čtení 35 stupňů, při psaní 10-16 stupňů.
 
Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed). Zdravé je funkční střídání poloh. Doporučované jsou i alternativní polohy mimo lavice (klek, leh atd.) a používání pomůcek pro dynamický sed (balanční míče, overball, balanční podložky).
 
Nevyhovující nábytek
Nevyhovující nábytek má opěradlo pro záda příliš vysoko, příliš dlouhý sedák, nízkou nebo vysokou výšku sedáku, nízkou nebo vysokou desku
stolu, vodorovnou pracovní plochu.
 
Důsledky sezení v takto nevyhovujícím školním nábytku jsou – chybějící opora pro páteř nebo nohy a následné hrbení se u sezení, přetížení krční páteře a šíjových svalů, předsunování hlavy, poruchy zakřivení páteře, ztráta pozornosti, předčasná únava, bolesti zad a hlavy.
 
Nákup školního nábytku
Při nákupu školního nábytku se proto doporučuje požadovat u prodejce předložení certifikátu, vydaného certifikačním úřadem v ČR, který potvrzuje shodu nábytku s výše citovanou technickou normou. Není nezbytné kupovat pouze nastavitelný nábytek, kdy jsou často potíže se snadností a časovou náročností změny nastavení nebo s ochotou opakovaně během školního roku nastavení měnit. Legislativa požaduje různé velikostní typy, což zajistí i rozdílné výškové typy školního nábytku bez možnosti nastavení. Ve třídáchje nutné mít k dispozici alespoň2-3 druhy velikostních typů nábytku, pro první stupeň lépe 3 druhy, protože u mladších dětí jsou výškové rozdíly u dětí stejného věku výraznější Pro I. stupeň jsou nejpotřebnější velikosti číslo 2 a 3, kdy právě velikost číslo 2 často ve třídách chybí, přestože je vhodná pro většinu žáků I. stupně. Vzhledem k akceleraci růstu dětí školního věku by měli učitelé alespoň 2x ročně zkontrolovat, jak skutečně žáci sedí, a zda mají velikostně odpovídající nábytek. Pro relaxaci pohybového aparátu je důležité střídání poloh při vyučování i o přestávkách.
 
Kontrola plnění povinností provozovatelů zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání v oblasti vybavení nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků, je součástí kontrol, které provádějí pracovnice oddělení hygieny dětí a mladistvých všech územních pracovišť v dozorovaných školských a předškolních zařízeních Středočeského kraje.
 
V současné době lze konstatovat, že dříve (před 2-3 roky) zjišťovaná velmi problematická situace v této oblasti se v dozorovaných zařízeních Středočeského kraje postupně zlepšuje. Ředitelé škol si uvědomili, že řešení nelze hledat pouze v „nastavitelném“ nábytku, jehož „nastavitelnost“ je mnohdy velmi diskutabilní, protože je obvykle pracná, zdlouhavá a neobejde se bez použití nářadí (takže ji nemohou provádět žáci sami dle potřeby), ale že řešením je kvalitní (ergonomickým požadavkům vyhovující) nábytek různých velikostí, jehož využití v jednotlivých kmenových učebnách je vedeno potřebou žáků v dané třídě.
 
K obnově nábytku dochází v zařízeních pro výchovu vzdělávání postupně, průběžně, protože je limitována omezenými finančními prostředky zařízení pro výchovu a vzdělávání.
 
 
MUDr. Lilian Rumlová, Vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých
 
15. dubna 2011 

 

 


JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Ředitel KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze

Sekretariát

Naše územní pracoviště

Vyberte si územní pracoviště z nabídky nebo kliknutím na mapě.

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha východ Praha západ Příbram Rakovník Územní pracoviště BenešovBerounKladnoKolínKutná HoraMělníkMladá BoleslavNymburkPraha východPraha západPříbramRakovník