Školní nábytek

Děti a žáci tráví velké množství času sezením ve třídách a učebnách, a školní nábytek se tak stává jedním z nejvýznamnějších aspektů působících na pohybový aparát našich dětí. Svaly a kosti se v dětském a dorosteneckém věku neustále vyvíjejí a rostou, a je proto potřeba důsledně předcházet jejich poškození v rámci prevence onemocnění v dospělém věku.

Sezení v lavici představuje značnou statickou zátěž páteře i celého pohybového aparátu a na kvalitu sedu má rozhodující vliv především správná velikost školního nábytku. Židle a lavice výrazně ovlivňují držení těla. Průzkum Státního zdravotního ústavu realizovaný v letech 2002 až 2005 mezi 3500 školáky prokázal, že třetina všech sedmiletých dětí má vadné držení těla. U starších dětí je to dokonce přes 40 procent. Nesprávné držení těla má za následek poruchy pohybového aparátu, bolesti zad, hlavy a břicha a způsobuje také rychlejší fyzickou i duševní únavu, což následně ztěžuje soustředění a učení.
 
Legislativa
 
Legislativně je problematika ochrany zdraví žáků řešena zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, kde § 29 odst. 1) říká, že školy jsou při vzdělávání povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a studentů a vytvářet jim vhodné podmínky pro zdravý vývoj.
 
Požadavky na parametry školního nábytku jsou upraveny na základě zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů, ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. (dále jen „vyhláška“):
 
·         Vybavení nábytkem musí zohledňovat rozdílnou tělesnou výšku žáků a podporovat správné držení těla (§ 11 odst. 1 vyhlášky).
Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě (viz příloha č. 2 vyhlášky).
·         Při výuce třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla (§ 21 odst. 1 vyhlášky 410).
 
Pro výrobu školního nábytku platí norma ČSN EN 1729-1:2007 „Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce“ a její dodržení je podmínkou pro udělení certifikace na školní nábytek výrobci nábytku. Citovaná norma udává nejen výšku, ale i hloubku a sklon sedáku, rozměry a umístění opěráku, sklon desky lavice a další ergonomické parametry.
 
 
 
 
 
Ergonomické parametry
 
Školní nábytek musí odpovídat velikosti daného žáka tak, aby: 
          při posazení žáka na konec sedáku chodidla spočívala celou plochou na zemi,
          efektivní hloubka sedadla podepírala nejméně 2/3 délky stehna, přední hrana sedadla nezasahovala do podkolenní jamky a byla zaoblená,
          výška sedadla se rovnala délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku /1 – 2 cm/, tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možné se o ně pevně opřít,
          opěradlo sloužilo především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře, pro volný pohyb horních končetin by nemělo sahat výš, než je dolní úhel lopatek,
          pracovní deska stolu byla ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka,
          sklon pracovní desky byl nastavitelný a byl při čtení 35 stupňů, při psaní 10-16 stupňů.
 
Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed). Zdravé je funkční střídání poloh. Doporučované jsou i alternativní polohy mimo lavice (klek, leh atd.) a používání pomůcek pro dynamický sed (balanční míče, overball, balanční podložky).
 
Nevyhovující nábytek má opěradlo pro záda příliš vysoko, příliš dlouhý sedák, nízkou nebo vysokou výšku sedáku, nízkou nebo vysokou desku stolu, vodorovnou pracovní plochu.
 
Důsledky sezení v takto nevyhovujícím školním nábytku jsou – chybějící opora pro páteř nebo nohy a následné hrbení se u sezení, přetížení krční páteře a šíjových svalů, předsunování hlavy, poruchy zakřivení páteře, ztráta pozornosti, předčasná únava, bolesti zad a hlavy.
 
Nákup školního nábytku
 
Při nákupu školního nábytku se proto doporučuje požadovat u prodejce předložení certifikátu, vydaného certifikačním úřadem v ČR, který potvrzuje shodu nábytku s výše citovanou technickou normou. Není nezbytné kupovat pouze nastavitelný nábytek, kdy jsou často potíže se snadností a časovou náročností změny nastavení nebo s ochotou opakovaně během školního roku nastavení měnit. Ve třídách je nutné mít k dispozici alespoň 2 - 3 druhy velikostních typů nábytku. Pro I. stupeň základní školy jsou nejpotřebnější velikosti číslo 2 a 3. Vzhledem k akceleraci růstu dětí školního věku by měli učitelé alespoň 2x ročně zkontrolovat, jak skutečně žáci sedí, a zda mají velikostně odpovídající nábytek. Pro relaxaci pohybového aparátu je důležité střídání poloh při vyučování i o přestávkách.
 
Kontrola plnění povinností provozovatelů zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání v oblasti vybavení nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a žáků, je součástí kontrol, které provádějí pracovnice oddělení hygieny dětí a mladistvých všech územních pracovišť Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v dozorovaných školských a předškolních zařízeních.
 
 
 
 

 
Bc. Petra Rychtaříková, DiS.
MUDr. Lilian Rumlová
25.05.2015