Stanovisko MZ a MŠMT k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2017/2016

Stanovisko k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná dnem 1.9.2017, vydalo Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy za účelem sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví (krajských hygienických stanic) jakož i mateřských škol v otázce plnění § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 267/2015 Sb.

 

Počínaje dnem 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1.9.2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění zákona č. 178/2016 Sb.). Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

 

Účelem novely školského zákona provedené zákonem č. 178/2016 Sb., bylo zavést povinný rok předškolního vzdělávání, nikoliv nepřímo novelizovat ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Smyslem příslušného ustanovení školského zákona je připravit děti na povinnou školní docházku a zvýšit jejich připravenost na socializaci ve školním prostředí. Výjimka z ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví nadále cílí na povinné předškolní vzdělávání, a proto je ji nutné aplikovat pouze na děti, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a nevztahovat ji na mateřskou školu jako celek.

 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Prioritou při přijímání dětí do předškolních kolektivních zařízení totiž nadále zůstává zachování kolektivní imunity, tj. takové formy imunity, ke které dochází, když je významné množství osob v populaci proočkováno proti konkrétnímu onemocnění a patogen ztrácí schopnost epidemické incidence. Právě míra proočkovanosti je klíčová pro dosažení kolektivní imunity a snížení cirkulace původců infekčních nákaz v populaci.

 

Celý text stanoviska MZ a MŠMT je k dispozici na:

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/ockovani-pro-prijeti-do-materskych-skol-v-r2017_12936_5.html


 

Přílohy