Středočeští hygienici provedli kontrolu restaurace Lidový dům v Zaječově

Dne 15. 3. 2018 byla středočeskými hygieniky provedena kontrola v Lidovém domě v Zaječově, čp. 126., kterou provozuje paní Sabina Šeflová, IČO: 068 26 245.   Kontrola byla provedena na základě podání podnětu stěžovatele.

 

Na první pohled byly shledány závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. V kuchyni byly zjištěny špinavé podlahy, v hůře dostupných místech za technologickým vybavením se nacházela mastná špína, zbytky potravin a prach. Vnější i vnitřní povrchy technologického zařízení byly silně znečištěny. Znečištěné byly i podlahy v barové části provozovny a v zápultí byl odložen civilní oděv a obuv personálu. V předsíňce personálního WC byly před umyvadlem na mytí rukou umístěny pneumatiky z automobilu, které zcela znemožnily umytí rukou personálu. V provozovně nebyl potravinářský odpad ukládán do uzavíratelných nádob a docházelo i k jeho hromadění. Kontrolou byly zjištěny nedostatky ve skladování potravin a v manipulaci s nimi. V provozovně se dokonce nacházelo velké množství cigaretových nedopalků a popela.

 

Vzhledem k závažným pochybením kontrolované osoby přistoupili hygienici k nařízení sanitace všech neudržovaných prostor provozovny. Kontrolovaná osoba projevila součinnost a ihned zahájila potřebná nápravná opatření. 

 

Opakovanou kontrolou bylo hygieniky ověřeno, že nařízené opatření bylo splněno. Za zjištěné nedostatky byla provozovateli udělena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy

Zpracováno: 23. 4. 2018