Středočeští hygienici provedli kontrolu restaurace Monroe Burger Bar v Kolíně

Středočeští hygienici v rámci plánovaných kontrol provedli dne 9. 4. 2018 státní zdravotní dozor v restauraci Monroe Burger Bar, provozovatelka paní Kateřina Milfaitová, IČO: 05339553. Jedná se o stávající provozovnu, kde došlo v poslední době ke změně provozovatele.

 

Na první pohled byly shledány závažné nedostatky v dodržování zásad provozní i osobní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. Zjištěny byly špinavé podlahy v kuchyni a v zázemí barového pultu, zejména v  hůře přístupných místech. Pod stoly a technologickým vybavením se nacházela mastná špína, zbytky potravin, zapadlé předměty a prach. V prostorách provozovny se nacházelo značné množství předmětů nesouvisejících s provozem. V provozovně byly zjištěny také stavebně-technické závady. V prostoru za barem byla poškozená dlažba, na personálním WC nebyla omyvatelná část podlahy, takže tyto povrchy nebylo možno udržovat v čistotě. Umyvadlo na personálním WC nebylo vybaveno prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.

 

V chladicím zařízení byly společně se surovinami určenými k přípravě pokrmů skladovány pokrmy, které pracovník kuchyně označil za odpad určený k likvidaci, a také zde byly soukromé potraviny zaměstnanců. Dále byly v chladicích zařízeních uloženy potraviny s prošlým datem použitelnosti a potraviny neznámého původu. Problém byl i se skladováním potravin při teplotách stanovených výrobcem (vejce byla uložena ve dřezu na mytí zeleniny, otevřené balení kečupu ve skladu potravin, vše při teplotě prostředí). Polotovary vyrobené v provozovně a uložené v chladicím zařízení nebyly označeny datem výroby a spotřeby.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k sanitaci veškerých prostor provozovny. Dále bylo nařízeno vyřazení potravin z použití ve stravovací službě (potravin s prošlým datem použitelnosti, potravin neznámého původu a potravin označených jako odpad). 

 

K nápravě neutěšeného stavu provozovny došlo během týdne, což bylo dne 16. 4. 2018 ověřeno opakovanou kontrolou provozovny. Provozovatel projevil účinnou součinnost a nedostatky odstranil. Za zjištěné nedostatky byla provozovateli udělena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 19. 4. 2018