Termín zkoušek odborné způsobilosti pro práci s vysoce toxickými látkami

Termín zkoušek k získání odborné způsobilosti podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byl stanoven na 11. listopadu 2015 (středa). Termín je stanoven pro fyzické osoby, které chtějí získat odbornou způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.

 
Zkoušky se budou konat od 9:30 v zasedací místnosti KHS Stč. kraje, Dittrichova 17, Praha 2, 2. suterén.
 
KHS vydá uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. Za vydání osvědčení se platí správní poplatek 1 000 Kč. Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání.
 
V případě vašeho zájmu o složení zkoušky prosím kontaktujte předsedu komise pro přezkoušení, tj. Mgr. Olgu Radovou, e-mail: olga.radova@khsstc-me.cz, tel: 315 617 074, 736 521 310.
 
Zpracovala:     Mgr. Olga Radová, vedoucí oddělení hygieny práce pro okres Mělník
Datum zpracování:   12.10.2015