Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje k problematice povoleného mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel „dusičnany“ v pitné vodě vodovodu v Lysé nad Labem

Koncem roku 2014 došlo ve vodovodu pro veřejnou potřebu zásobujícího město Lysá nad Labem ke kolísání hodnoty chemického ukazatele jakosti pitné vody „dusičnany“. Provozovatel tohoto vodovodu, kterým je společnost STAVOKOMPLET spol. s.r.o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO 47052945, s ohledem na tuto skutečnost využila zákonné možnosti požádat o určení mírnějšího hygienického limitu pro tento ukazatel. Součástí žádosti bylo též „Hodnocení zdravotního rizika dusičnanů z pitné vody ve veřejném vodovodu Lysá nad Labem“, které zpracoval Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, držitel Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto posudku bylo možné mírnější hygienický limitu pro výše uvedený vodovod na časově omezenou dobu povolit.

Uvedené povolení může krajská hygienická stanice vydat v případě, že není ohroženo veřejné zdraví. Vzhledem k tomu, že Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen "KHS") omezila z preventivních důvodů použití vody uvedené jakosti pro nejcitlivější část populace (tj. stanovila : nepoužívat tuto vodu pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku a pro děti od 1 roku do cca 7 let věku a pro těhotné a kojící ženy používat tuto vodu omezeně s tím, že pro pitné účely, a to v množství pokrývajícím nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody, bude využívána přednostně voda balená nebo pitná voda z jiného zdroje), je případné teoretické riziko vlivu dusičnanů na zdraví osob eliminováno. Současně je na základě zákonných ustanovení provozovatel (resp. vlastník) vodovodu povinen neprodleně zajistit zásobování pitnou vodou pro odběratele vyloučené nebo omezené v zásobování vodou. Uvedenými opatřeními je tedy případné zdravotní riziko eliminováno. Při zvažování, zda orgán ochrany veřejného zdraví stanoví mírnější hygienický limit, musí také zvažovat, k jakému ohrožení lidského zdraví by mohlo dojít případným přerušením dodávky pitné vody nebo omezením jejího používání.
 
Při zvážení všech těchto aspektů KHS povolení mírnějšího limitu pro dusičnany v pitné vodě ve vodovodu vydala. Je si plně vědoma toho, že koncentrace dusičnanů jsou kolísavé, v současné době nedosahují zdaleka povoleného limitu, nicméně zvýšení jejich koncentrace se s ohledem na dynamiku změn ve výskytu v surové vodě nedá vyloučit a jejich koncentrace se může opět zvýšit. Jakmile provozovatel provede opatření, které bude mít za následek trvalé dosažení limitních koncentrací stanovených předpisem, pozbude povolení vydané KHS své platnosti.
Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu současně zajistil informování odběratelů uveřejněním opatření o povolení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel dusičnany na svých webových stránkách a informoval vedení města Lysá nad Labem o vzniklé situaci. Tím splnil svoji zákonnou povinnost informovat o vydaném povolení, o jakosti vody a opatřeních odběratele. 
  
MUDr. Libuše Polanská, vedoucí odboru hygieny obecné a komunální
14.01.2015