Závěrečná zpráva o průběhu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji v roce 2015

V roce 2015 se ve Středočeském kraji uskutečnilo celkem 221 zotavovacích akcí (ZA) pro děti se 326 běhy a 20.190 zúčastněnými dětmi, a dále 43 ohlášených jiných podobných akcí (JPA) pro děti s 86 běhy a 1.740 zúčastněnými dětmi. Mezi již tradiční okresy s nejvyšším počtem zotavovacích akcí patří: Příbram, Benešov, Rakovník, Kutná Hora a Mladá Boleslav.

 
Za sledované období červenec – srpen 2015 provedli zaměstnanci KHS ve Středočeském kraji celkem 129 kontrol zotavovacích akcí, 20 kontrol jiných podobných akcí a 9 kontrol v rámci samostatných stravovacích služeb poskytovaných v rámci zotavovacích akcí. 
 
Při těchto kontrolách bylo zjištěno celkem 31 závad. V rámci zotavovacích akcí se závady týkaly především nezajištění odpovídajících podmínek osobní hygieny dětí (6 závad), nedostatečné zdravotní dokumentace dětí a fyzických osob činných při jednotlivých akcích (7 závad) a stravování dětí (5 závad). Ve 4 případech byly zjištěny závady ve zdravotním zabezpečení akce, třikrát byla zjištěna závada v zásobování zotavovací akce pitnou vodou a dvakrát v ubytování dětí. V jednom případě šlo o nesplnění ohlašovací povinnosti v souvislosti s konáním zotavovací akce.
V případě jiných podobných akcí se závady týkaly nezajištění podmínek pro konání tohoto typu akcí (2 závady) a zásobování akce pitnou vodou (1 závada).

Všechny zjištěné závady byly s provozovateli projednány. Pokud nebylo možné nápravná opatření realizovat ihned, byly provozovatelem stanoveny termíny jejich odstranění. Charakter a závažnost zjištěných nedostatků vedla za sledované období k uložení celkem 9 sankcí v celkové výši 14.000,- Kč. Jednalo se o 2 blokové pokuty v celkové výši 1.000,- Kč, uložené konkrétní fyzické osobě a 7 sankcí uložených dle zákona č. 258/2000 Sb., v celkové výši 13.000,- Kč.

epidemiologického hlediska proběhla letošní sezóna letní dětské rekreace ve Středočeském kraji velice klidně. Zdravotní potíže se týkaly spíše jednotlivců. Zdravotníky bylo ošetřeno a do zdravotnických deníků zaznamenáno zejména: ošetření ranek po odstraňování klíšťat, ošetření drobných poranění a odřenin, bolest hlavy bez dalších příznaků, nevolnost, poštípání hmyzem (vosy), výskyt vší, bolest v krku, ojediněle zvýšená teplota nebo horečka, alergické reakce, jednodenní průjmy a zvracení. Výjimečně byly zaznamenány také méně závažné úrazy dětí ošetřené ve zdravotnických zařízeních: zlomeny rukou, vyvrknuté kotníky, zhmožděniny apod. Zdravotní potíže dětí (přehřátí, bolest hlavy, zvracení, průjem, krvácení z nosu) často souvisely s mimořádně vysokými teplotami vzduchu.

 

V okrese Benešov byl ke konci sezóny zaznamenán 1 epidemický výskyt infekčního onemocnění u účastníků zotavovací akce. Bylo prokázáno, že se jednalo o virovou infekci, která měla lehký průběh.

 

V rámci výkonu státního zdravotního dozoru byly také odebírány vzorky pitné vody z individuálních zdrojů zásobujících zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti pitnou vodou. Celkem bylo odebráno 8 vzorků, z nichž jich 5bylo vyhodnoceno jako vyhovující po stránce chemické i mikrobiologické.
Jeden vzorek nevyhověl s ohledem na nevyhovující senzorické vlastnosti pitné vody (chuť, pach). Jeden odebraný vzorek nevyhověl po stránce mikrobiologické a jeden po stránce chemické i mikrobiologické. I v těchto případech byla ze strany provozovatele akce bezodkladně realizována nezbytná nápravná opatření.  
 
V sezóně 2015 obdržela KHS v souvislosti s konáním letní dětské rekreace celkem 8 podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru. Podněty se týkaly především nezajištění podmínek pro osobní hygienu, podmínek ubytování dětí a závad ve stravování. Všechny podněty byly prošetřeny. Z uvedeného počtu byl pouze 1 podnět vyhodnocen jako oprávněný. Za zjištěná porušení byla uložena sankce a byla realizována nápravná opatření.
 
Celkově je možné zhodnotit právě uplynulou sezónu letní dětské rekreace ve Středočeském kraji z pohledu  KHS jako poměrně klidnou, v rámci které nedošlo k žádné mimořádné situaci nebo události. Počet ohlášených a realizovaných zotavovacích akcí má za posledních 6 let stále vzrůstající trend (nárůst o 24,8 % - viz graf níže). V letošním roce byl počet ohlášených a konaných zotavovacích akcí oproti roku 2010 vyšší o 44 akcí (o 36 oběhů) a počet zúčastněných dětí byl v letošním roce oproti roku 2010 vyšší o 3.150 dětí, což představuje nárůst rekreovaných dětí o 18,5 % (viz tabulka v příloze zprávy).   
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Tomicová, ředitelka odboru Hygieny dětí a mladistvých
 
 
Graf: Počty zotavovacích akcí a jiných podobných akcí ve Středočeském kraji v letech 2010-2015
 
  
Zotavovací akcí je z pohledu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti, a to i v případě, že se ho účastní mladiství.
 
Jinou podobnou akcí pro děti je z pohledu § 12 zákona organizovaný pobyt dětí v počtu menším než 30 nebo po dobu kratší než 5 dnů, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.