Zkouška znalosti hub - informační materiál

Každá osoba, která jako provozovatel potravinářského podniku uvádí na trh volně rostoucí jedlé houby nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, musí mít odbornou způsobilost, kterou prokazuje osvědčením vydaným příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

 

Osvědčení prokazující znalost hub musí mít rovněž provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru, nebo musí mít ustanoveného odpovědného zástupce, který má osvědčení prokazující znalost hub.

 

Povinnosti týkající se osvědčení prokazujícího znalost hub jsou stanoveny v  zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu musí mít toto osvědčení na základě požadavků stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Osvědčení prokazující znalost hub dle vyhlášky č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o osvědčení (dále jen „vyhláška o zkoušce znalosti hub“), vydávají na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub krajské hygienické stanice.

 

 

Informace pro zájemce o složení zkoušky pro získání osvědčení prokazující znalost hub

 

Vyhláška o zkoušce ze znalosti hub stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, který spočívá ve znalostech právních předpisů (vyhláška č. 157/2003, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů). Tato vyhláška upravuje členění hub na skupiny a podskupiny, požadavky na označování, jakost a uvádění do oběhu. Dále musí žadatel vždy prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek např. atlasu (seznam rozlišovaných jedovatých hub je součástí přílohy č. 2 vyhlášky o zkoušce znalosti hub), u vybraných druhů hub, majících jedovaté dvojníky se dotazy zaměřují na jejich vzájemné rozpoznání. Dále jsou ověřovány znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad poskytování první pomoci. V rámci zkoušky jsou sledovány základní praktické houbařské zkušenosti adepta a jeho vztah k houbám obecně.

 

Zkouška znalosti hub sestává z písemné a ústní části, která se skládá před tříčlennou komisí sestavenou orgánem ochrany veřejného zdraví. Podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné vykonání písemného testu, čímž se rozumí správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub.

 

 

Náležitosti žádosti

 

Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba plnoletá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti.

Zdravotní způsobilost osvědčuje na základě odborného vyšetření zraku praktický lékař, který osobu registruje. Žádost o provedení zkoušky znalosti hub se podává u orgánu ochrany veřejného zdraví příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby. V žádosti se uvede: jméno, příjmení, popřípadě titul, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu, dosažené vzdělání a jeho zaměření, délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub. K žádosti žadatel připojí  originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

 

Formulář žádosti naleznete zde: http://www.khsstc.cz/obsah/zadosti_500_1.html

 

 

Organizace zkoušek

 

Zkoušky jsou každoročně pořádány ve dvou termínech, zpravidla v květnu a červnu. Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí (viz výše) je třeba doručit nejpozději do 5 dnů před termínem zkoušky na adresu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, odbor hygieny výživy a PBU, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 nebo prostřednictvím datových schránek (ID datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e)

 

 

Správní poplatek

 

Za vydání osvědčení prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Správní poplatek žadatel platí až po úspěšném absolvování zkoušky. Osvědčení je žadateli vydáno po předložení kolkové známky v dané hodnotě, nebo v případě bezhotovostního převodu po připsání příslušné částky na účet č. 19-2829111/0710, variabilní symbol IČO nebo rodné číslo žadatele, specifický symbol 1361.

 

 

Platnost osvědčení

 

Platnost osvědčení zaniká

a)     po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

b)     po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,

c)     po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let.

 

Studijní materiály

K přípravě na tuto zkoušku lze využít odborné publikace i materiály dostupné na internetu. Případně je možno se zúčastnit přednášek, které pořádá Česká mykologická společnost.

Z odborných publikací jsou ke studiu vhodné atlasy hub. Užitečné jsou i informace na odborně zaměřených internetových stránkách (například na webu České mykologické společnosti je dostupný materiál „Co dělat při podezření na otravu houbami“. Další materiály lze najít i na stránkách Wikipedia, kde jsou dostupné články  „Tržní houby v České republice" a „Tržní houby v Československu".

   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEn%C3%AD_houby_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEn%C3%AD_houby_v_%C4%8Ceskoslovensku

 

 

Právní předpisy v plném znění, které se týkají výše uvedené zkoušky (především tedy zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 157/2003, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o osvědčení) lze získat na portálu veřejné zprávy na adrese www.portal.gov.cz.

 

Lze navštívit vzdělávací přednášky organizované Českou mykologickou společností (Kodexové houby I a II). Bližší informace najdete na www.myko.cz.

 

Za pomoci výše uvedených materiálů a vzdělávacích akcí se lze připravit na zkoušky, které bude v letošním roce organizovat mimo jiné i Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, přičemž termíny budou vypsány na květen a červen. Pozvánka ke zkoušce bude v předstihu zveřejněna na webových stránkách www.khsstc.cz.

 

 

Zpracovali: Ing. Michal Novotný, Ing. Jarmila Miškovská

Zpracováno dne: 19. 4. 2017