Prohlášení KHS Středočeského kraje k problematice silničního okruhu kolem Prahy - komunikace R1

 

Obě stavby byly v rámci povolovacího řízení dle stavebního řádu projednávány s orgánem ochrany veřejného zdraví jako dotčeným správním úřadem na úseku ochrany zdraví před hlukem. V rámci projektové přípravy obou úseků stavby pozemní komunikace byla investorem vyhodnocena předpokládaná hluková zátěž z provozu silniční dopravy, a to včetně návrhu protihlukových opatření. KHS Stč. kraje se stavbami souhlasila, neboť v projektové dokumentaci bylo v obou případech deklarováno, že hygienické limity hluku nebudou v důsledku jejich užívání v zákonem chráněných prostorech překročeny.

Jednou z podmínek závazných stanovisek uplatněných KHS Stč. kraje k těmto stavbám byl požadavek, aby stavebník tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) před získáním úředního souhlasu s jejich trvalým užíváním provedl měření hluku z provozu silniční dopravy po SOKP. Tímto způsobem musí stavebník KHS prokázat, že jím navržená a realizovaná protihluková opatření v obou  uvedených úsecích SOKP jsou dostatečná ke splnění jeho zákonné povinnosti jako vlastníka pozemní komunikace zajistit dodržení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Takové měření hluku může pro stavebníka provést pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, tj. k tomu náležitě odborně způsobilá osoba. Měřící místa musejí být vybrána vždy v chráněném venkovním prostoru staveb umístěných nejblíže ke stavbě SOKP, kde je s ohledem na fyzikální zákonitosti šíření hluku oprávněn předpoklad nejvyšší hlukové zátěže ze silniční dopravy. Pokud je hygienický limit hluku dodržen v těchto místech, pak je dodržen i v místech od komunikace vzdálenějších.

Za nezbytné považujeme v této souvislosti poznamenat, že hluk z provozu SOKP může být sice slyšitelný (změna může být patrná především tam, kde se stavba přiblížila dosud klidným a tichým lokalitám), a tudíž může být subjektivně vnímán jako rušivý a obtěžující, nemusí to však nutně znamenat překročení hygienického limitu hluku. V případě, že by intenzita tohoto obtěžování podle výsledků měření dosáhla takové úrovně, která by současně již představovala překročení hygienického limitu stanoveného pro hluk z provozu pozemní komunikace výše citovaným nařízením vlády, bude KHS Stč. kraje důsledně požadovat na vlastníku stavby dodatečnou realizaci odpovídajících protihlukových opatření. Provoz stavby SOKP nesmí v žádném z dotčených chráněných prostorů způsobovat překročení hygienických limitů hluku, jinak KHS Stč. kraje jako dotčený správní úřad nebude souhlasit s jejím uvedením do trvalého užívání.

Po zprovoznění komunikace R1 přijala KHS Stč. kraje již celou řadu podnětů občanů z obcí v okolí trasy R1, kteří začali subjektivně vnímat hluk z dopravy po této komunikaci jako obtěžující. Protože povinnost objektivně stanovit hladiny hluku z provozu dopravy po pozemní komunikaci je v této fázi (zkušebního, resp. předčasného) užívání stavby svěřena stavebníkovi, jsou veškeré podněty občanů předávány ŘSD k prověření.  Při výběru měřících míst jsou tyto podněty zohledňovány. V současné době je dokončována první řada měření v místech, která byla vybrána především na jejich základě. Další měření hluku budou probíhat pravděpodobně až v jarních měsících, neboť  zimní období není s ohledem na meteorologické podmínky pro měření hluku z dopravy vhodné.

Pokud budete  chtít upozornit na obtěžování hlukem z provozu R1, můžete proto sami kontaktovat přímo ŘSD (http://www.rsd.cz/, e-mail: posta@rsd.cz).

KHS při své úřední činnosti věnuje problematice hluku z provozu po komunikaci R1 maximální pozornost a bude tak činit i nadále. Za svůj hlavní úkol považuje v této chvíli získat od vlastníka stavby před uvedením stavby do trvalého užívání komplexní a objektivní důkaz o tom, že hygienické limity hluku jsou ve všech dotčených chráněných prostorech dodrženy.

 

                                                                                  JUDr. Ivo Krýsa LL.M v.r.

                                                                                                 ředitel


 


JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Ředitel KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze

Sekretariát

Naše územní pracoviště

Vyberte si územní pracoviště z nabídky nebo kliknutím na mapě.

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha východ Praha západ Příbram Rakovník Územní pracoviště BenešovBerounKladnoKolínKutná HoraMělníkMladá BoleslavNymburkPraha východPraha západPříbramRakovník